Navigácia

Celoškolské akcie 2017/2018

SEPTEMBER

 

Slávnostné otvorenie školského roka                                    Z: RŠ a ZRŠ

Privítanie prvákov                                                                 Z:RŠ, vyučujúci v 0. a v  1.roč.

Pasovanie prvákov                                                                Z: p. Vámosová, Borisová

Adaptačný kurz s  psychológom pre 5. roč.                          Z:

Pedagogická rada                                                                  Z:

Celoškolské združenie rodičov                                             Z:

Zasadanie RR                                                                       Z:  predseda RR

Zber druhotných surovín                                                       Z: p.Tóthová E.              

Život bez drog                                                                      Z: p. Grac, TU, uč. VYV

Environmentálne aktivity, Zelená škola                                Z: p. Tóthová E.              

Deň holokaustu                                                                     Z : p. Tóthová A.

Školský časopis Kométa – 1. číslo                                       Z: p. Križanovičová, Černoková

Výchovný koncert                                                                Z: p. Križanovičová, Liščinská

Zober loptu nie drogy                                                           Z:p. Jakcsiová

Noc výskumníkov                                                                 Z: p. Bosáková, Štofková

 

OKTÓBER

 

Zdravotnícke okienko                                                           Z: p. Ovšaková, Daňko

Bábkové divadlo                                                                   Z: p. Liščinská

Pedagogická rada                                                                  Z:

Účelové cvičenie pre II. stupeň                                            Z. p. Trojčák

Výzdoba školského interiéru                                                Z: všetci učitelia, uč.VYV

Šaliansky Maťko                                                                   Z: učitelia SJL

Výstava tekvíc a jesenných plodov                                      Z: p. Galdunová, Jakcsiová

Mesiac úcty k starším                                                            Z: p. Hudáková A.

Deň zdravej výživy, Deň duševného zdravia                       Z: p. Kitková

Zasadanie RŠ                                                                        Z: p. predseda RŠ

Jesenné slávnosti, otvorenie bylinkového

labyrintu                                                                               Z: p. Tóthová E.

Okružný beh rodičov a detí „Mama, oco – nefajčí!“           

+ Deň otvorených dverí                                                        Z: p. Grac, vedenie školy

Jesenné hry                                                                           Z: p. Petríková

Jabĺčkový deň                                                                       Z: p. Liščinská

Imatrikulácia pre 5.roč.- diskotéka                                       Z: p. Trojčák

Aktivity Zelenej školy                                                          Z: p.Tóthová E.

Deň zdravej výživy                                                               Z: ŠKD, p.Trefová

Záložka do knihy                                                                  Z: p.  Križanovičová

Správna voľba povolania                                                      Z: p.  Tóthová A.

Z našich sŕdc do vašich domov                                            Z: p. Tóthová E.

Projekt Erasmus                                                                    Z: p. Sabol, vedenie školy

 

NOVEMBER

 

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých                  Z: p. Štofková

Svetový deň boja proti rasizmu a antisemitizmu                  Z: p. Daňko

Pedagogická rada za I. štvrťrok                                            Z:

Informatívne rodičovské združenia                                      Z: TU

Zasadanie RR                                                                       Z: p. predseda RR

Projekt Erasmus +                                                                 Z: p. Sabol, vedenie školy

Príprava na  vydanie šk. časopisu (2.č.)                                Z:  redakčná rada

Technická olympiáda                                                            Z: p. Štofková      

Týždeň boja proti drogám – rovesnícke besedy                  

pre žiakov školy  a iné akcie                                                 Z: p. Grac, Telehaničová

Environmentálne aktivity, Zelená škola                                Z: p. Tóthová E.              

Deň duchov                                                                           Z: p. Petríková

Liga 4 krát 4                                                                          Z: p. Girmon, Grac

Dušičkové vyučovanie                                                          Z: uč. 1. stupňa, ŠKD

PRO  EDUCO Košice                                                          Z: p. Tóthová A.

Testovanie- 5?                                                                       Z: p. Prevužňáková + uč. MAT

 

DECEMBER

 

Výzdoba školy                                                                      Z: učitelia VYV

Deň otvorených dverí v 1. roč. pre rodičov                           Z: p. Vámosová, Borisová

Mikuláš v škole                                                                      Z: p. Grús

Mikulášske vyučovanie a vystúpenie                                     Z: uč. 1. stupňa

Ja a moja viera – beseda                                                        Z: p. Štofková

Olympiáda zo SJL                                                                 Z: vyučujúci SJL

Olympiáda z ANJ                                                                  Z: vyučujúci ANJ, p. Sabol

Burza kníh                                                                             Z:p. Križanovičová, Černoková

Vianočná vločka - burza                                                       Z: p. Ovšaková, Trefová

Vianočná akadémia pre budúcich prvákov                           Z: p. TU 1.st.

Zasadanie RŠ                                                                        Z: p. predseda RŠ

Environmentálne aktivity, Zelená škola                                Z: p. Tóthová E.

Zimné hry                                                                              Z: p. Petríková

Vianočný turnaj(futbal 1.stupeň)                                           Z: p. Grús

Vianočný turnaj(futbal 2. stupeň)                                          Z: p. Trojčák, Kepičová

Pytagoriáda                                                                            Z: p.Grac,  p. Liščinská

Kométa – 2. číslo                                                                   Z:p. Križanovičová, Černoková

Vianočná pošta                                                                      Z : p. Galdunová

Mikulášsky bedmintón                                                          Z:  p. Telehaničová

Vianočná akadémia v KD                                                     Z:  všetci učitelia

 

JANUÁR  

 

Deň vzniku SR                                                                      Z: p. A. Tóthová

Zjavenie Pána (Traja králi)                                                    Z. p. Štofková

Rodičovské združenie v MŠ                                                 Z: vyučujúci 1. ročníkov a ŠKD

Návšteva deti z materskej školy u prvákov                          Z: vyučujúci 1. roč. a ŠKD, RŠ

Školské kolo geografickej olympiády                                   Z: p. Štofková

Zasadanie PR - polročná klasifikácia                                    Z: RŠ

Aktivity Zelenej školy                                                           Z: p. Tóthová E.

 

FEBRUÁR

 

Deň svätého Valentína- diskotéka                                        Z:p. Križanovičová, Galdunová                                                                                                                        

Valentínska diskotéka (ŠT)                                                   Z: p. vyuč. ŠT

Karneval na škole spojený s diskotékou                               Z: Rodičovská rada, uč. 1. st.

Lyžiarsky kurz                                                                      Z: p. Trojčák

Zasadanie RŠ                                                                        Z: predseda RŠ

Školské kolo „Hviezdoslavov Kubín“                                  Z: uč. SJL

Okresné kolo geografickej olympiády                                  Z: p. Štofková                

Chemická olympiáda                                                            Z: p. Bosáková

Environmentálne aktivity, Zelená škola                                Z: p. Tóthová E.

Ľudové zvyky a obyčaje - Fašiangy                                     Z: p.  Trefová, ŠKD

Okresné kolo dejepisnej olympiády                                      Z: p. Tóthová A.

Európa v škole (OK)                                                             Z: p. Prevužňáková

Ruské slovo (OK)                                                                 Z: p. Prevužňáková

 

MAREC        

 

Envirootázniky                                                                      Z: p. Tóthová E.

Okresné  kolo „Hviezdoslavov Kubín“                                   Z: p. učitelia SJL

Okresné kolo olympiády z CHEM a FYZ                             Z: p. Bosáková

Technické múzeum, Steel park                                             Z: p. Bosáková, Tóthová A.

Beseda s umelcom                                                                Z: p.  Sabol, Prevužňáková

22. marec Deň vody                                                              Z. p. Tóthová E.

Deň otvorených dverí (pre rodičov 4.r. z Kostolian)              Z: vedenie školy

Zober loptu nie drogy                                                           Z: p. Jakcsiová

Návšteva knižnice v Košiciach                                             Z: p. Fedurcová

Noc s Andersenom                                                               Z: p. Križanovičová, Černoková

Návšteva Bábkového divadla KE                                         Z: p.Trefová, ŠKD

Šikovné hlavičky                                                                  Z: p. Grús

Dni lega                                                                                Z: p. Štofková, ŠKD

Návšteva učiteľa v MŠ                                                         Z: p. Fedurcová

 

APRÍL

 

Noc s bibliou                                                                         Z: p. Štofková

Veľkonočná burza                                                                Z: p. Galdunová, Trefová

Veľkonočný turnaj (1.-4.)                                                     Z: p. Grús

Veľkonočný turnaj (2. stupeň, ŠT)                                       Z: p. Trojčák, Kepičová

Apríl – mesiac lesov                                                              Z: p. Liščinská

Zápis do I. ročníka                                                                Z: vyučujúci 4. roč., ŠP, RŠ

Svetový deň zdravia                                                             Z: p. Hudáková A.

Vyčistíme si obec                                                                   Z: p. Tóthová E.

Týždeň pre Zem –  aktivity                                                   Z: p. Tóthová E.

Drogová závislosť, beseda s psychológom                           Z: p. Grac

Okresné kolo atletickej olympiády                                         Z: p. Trojčák

Návšteva planetária – 4. roč.                                                 Z: p. Fedurcová

Zasadanie PR - 3.štvrťrok                                                     Z:

Zasadanie RR                                                                       Z: p. predseda RR

Školský časopis –  3. číslo                                                     Z:p. Križanovičová, Černoková

Testovanie-9                                                                          Z: p. RŠ, ZRŠ, Tóthová A.

Rodičovské združenie                                                           Z: RŠ a TU

Deň narcisov - beseda, zbierka                                             Z: p. Prevužňáková, Grac

Návšteva bábkového divadla                                                Z: p. Trefová, Ovšaková

Deň Múz                                                                               Z: všetci vyučujúci

Klokan                                                                                   Z: p. Girmon, Grac

Projekt Erasmus                                                                    Z: p. Sabol, vedenie školy

 

MÁJ

 

Návšteva ŠT divadla                                                             Z: p. Liščinská, Černoková

Svetový deň bez tabaku                                                        Z: p. Grac

Deň otvorených dverí (pre rodičov 4.r. z Kostolian)              Z: vedenie školy

Okresné kolá vedomostných súťaží                                      Z: vedúci PK, MZ

Okresné kolá umeleckých súťaží                                          Z: vedúci PK, MZ

Okresné kolá športových súťaží                                            Z: vedúci PK, MZ

Školský časopis Kométa                                                        Z: redakčná rada

Deň  „Múz“                                                                           Z: p. Prevužňáková

Planetárium  (9. roč.)                                                             Z: p. Bosáková, Štofková

Rúfusove Bohdanovce                                                          Z: vyučujúci SJL

Aktivity Zelenej školy                                                          Z: p. Tóthová E.

Zdravotnícka súťaž                                                               Z: p. Hudáková

Botanikiáda                                                                           Z: p. Tóthová E.

Deň rodiny – rozhlasové vysielanie                                       Z: p. Galdunová

Čítajme si!                                                                              Z: vyučujúci SJL

Súťaž o najlepší enviro projekt                                              Z: p. Tóthová E.

Plavecký výcvik                                                                     Z: p. Liščinská, ŠKD

Deň matiek                                                                            Z: všetci vyučujúci

 

JÚN

 

Deň detí  „Škola hľadá talent“                                             Z:p. Križanovičová, Černoková

Školské výlety ( 1. júnový týždeň)                                       Z: triedni učitelia+ ŠKD

Letné hry                                                                               Z: p. Petríková

Svetový deň boja proti drogám                                            Z: p. Grac, Telehaničová

Svetový deň životného prostredia                                         Z: p. Tóthová E.

Cyril a Metód                                                                        Z: p. Štofková

Účelové cvičenie pre I., II. stupeň                                        Z: p. Trojčák, Liščinská

Absolventská rozlúčka žiakov 9. ročníka                              Z: p. Sabol

Zasadnutie PR                                                                     Z:

Slávnostné ukončenie školského roku                                  Z:

Športový turnaj II. st.                                                            Z: p. Trojčák, Kepičová

Svätojánska noc (Noc v škole)                                               Z:  ŠKD

Zasadanie RR                                                                       Z: p. predseda RR

Zasadanie RŠ                                                                          Z: predseda RŠ

Deň obce                                                                                Z: všetci vyučujúci

 

Plán sa môže v priebehu roka dopĺňať o nové akcie.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
    Základná škola
    Hlavná 5
    044 31 Družstevná pri Hornáde
  • +421556981013
    +421557288469

Fotogaléria