Navigácia

Plán práce 2016-2017.pdf

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HLAVNÁ 5 ,DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE

 

PLÁN PRÁCE

Školský rok: 2016/2017

 

Vypracovala:  PaedDr. Anna VAJDOVÁ     riaditeľka školy

 

Bankové spojenie:                                                         Kontakt:          riaditeľstvo: 055/698 10 13

VÚB Košice-mesto                                                                               ekonom. oddelenie: 055/728 84 69

Č.ú.: 163 734 39 53 / 0200                                                                   školská jedáleň: 055/698 12 00

IČO: 355 44 139                                                                                   web:  www.zsdruzstevna.edupage.org

DIČ: 202 163 9796                                                                               e-mail:zsdruzstevna@centrum.sk

 

 

1. Organizácia

1.1 Organizácia školského roka – všeobecne podľa POP

Celoročný plán práce školy vychádza z POP MŠVV a Š SR na školský rok 2016/20176 a z nasledovných zákonov, nariadení vlády, metodických pokynov a usmernení.

Od vydania Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2015/2016 vstúpili do platnosti pre školy a školské zariadenia nasledujúce všeobecne záväzné právne predpisy, rezortné predpisy, metodické usmernenia a koncepcie, ktoré sú zverejnené na webovej stránke MŠVV a Š SR  www.minedu.sk v sekcii Legislatíva:

 

Nové všeobecne záväzné právne predpisy

 1. Zákon č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony       
 2. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Vyhláška MŠVV a Š SR č. 203/2015 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.
 4. Vyhláška MŠVV a Š SR č.204/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode
 5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie   vlády Slovenskej republiky č.630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

 

Nové rezortné predpisy

Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

 

Platné koncepcie a stratégie

a)         Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020

b)         Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

c)         Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

d)         Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím  na  roky 2014-2020

e)         Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020

 

Národné projekty spolufinancované z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie

a) KomPrax – Kompetencie pre prax (http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej)

b) PRAKTIK - Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou (https://www.iuventa.sk/sk/sub/projektpraktik/Domov-1.alej)

c) Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (http://www.mpc-edu.sk/projekty/profesijny-a-karierovy-rast-pedagogickych-zamestnancov)

d) Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

(http://www.skolskysport.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=narodny-program-zvysenie-kvalifikacie-ucitelov-telesnej-a-sportovej-vychovy)

e) Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov (http://www.siov.sk/narodny-projekt-vzdelavania-ucitelov-v-suvislosti-s-tvorbou-skolskych-vzdelavacich-programov/11406s#projekty)

f) Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií (http://www.siov.sk/narodne-projekty-/24502s)

g) Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami (http://www.siov.sk/narodny-projekt-/24512s)

h) Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách (http://www.statpedu.sk/sk/Projekty/Projekt-CJ.alej)

i) Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

(http://www.digitalnevzdelavanie.sk/

j) Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí (http://www.vudpap.sk/sk/projekty/)

k) Aktivizujúce metódy vo výchove (http://www.mpc-edu.sk/projekty/aktivizujuce-metody-vo-vychove )

l) Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (http://www.nucem.sk/sk/projekt_esf/project/21).

 

Národné projekty spolufinancované z prostriedkov operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)

a) Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (www.digiskola.sk).

 

Informácie k výchove a vzdelávaniu v školách a školských zariadeniach

V súvislosti so schválením a zavedením inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu – primárne vzdelávanie (1. stupeň) a nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň) sa v školskom roku 2015/2016 zavádza do praxe postupne od 01.09.2015 v prvom  a v piatom ročníku základnej školy. Ostatné ročníky sa vzdelávajú podľa školských vzdelávacích programov, ktoré sú v súlade so štátnym vzdelávacím programom ( www.statpedu.sk).

Podľa výchovných programov sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, ktoré neposkytuje stupeň vzdelania v zmysle školského zákona. Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom zariadení.

 

1.2 Organizácia školského roka v ZŠ  Družstevná pri Hornáde

  1.  Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2015  (pondelok).

2.  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).

3.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 20167(piatok).

4.  V školskom roku 2016/2017 bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 63 dní.

 

1.2.1 Príprava testovania žiakov 5. ročníka základných škôl

1.Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2016 alebo T5-2016) sa uskutoční v novembri na vybraných základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

2. Cieľom Testovania 5-2016 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2.

3. Informácie o Testovaní 5-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

1.2.2 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

 

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod  názvom Testovanie 9–2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

2. Náhradný termín testovania sa uskutoční  20. apríla 2017 (štvrtok).

3. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

4. Na vybraných základných školách sa v období február 2017 a máj 2017 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

5. Informácie o Testovaní 9-2017 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

1.2.3 Medzinárodné merania

1. V septembri 2015 sa začne príprava hlavného testovania medzinárodnej štúdie IEA PIRLS 2016. Administráciu v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami na jar 2016. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov týchto žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zo škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA PIRLS je zameraný na zisťovanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4.ročníka základných škôl.

2.Informácie o medzinárodných testovaniach sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Medzinárodné merania.

 

1.2.4  Prázdniny

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

 

jesenné

27. október 2016

(štvrtok)

28. október –

30. október 2016

2. november 2016

(pondelok)

 

vianočné

22. december 2016

(štvrtok)

23. december 2016

– 5. január 2017

9. január 2017

(pondelok)

 

polročné

2. február. 2017

(štvrtok)

3. február 2017

(piatok)

6. február 2017

(pondelok)

jarné

Košický kraj

 

3. marec 2017

(piatok)

6. marec –

10. marec 2017

13. marec 2017

(pondelok)

 

veľkonočné

12. apríl 2017

(streda)

13. apríl –

18. apríl 2017

19. apríl 2017

(streda)

 

letné

30. jún 2017

(piatok)

3. júl –

31. august 2017

4. september 2017(pondelok)

         

 

1.2.5  Účelové cvičenia z prierezovej  témy Ochrana človeka a zdravia (+2. stupeň špeciálne triedy)

Účelové cvičenia – prípravná časť II. stupeň , 5 vyučovacích hodín /2x za rok

T : 06.10. 2016 , 22. 06. 2017

             Z : P. Trojčák

Účelové cvičenia – praktická časť II. stupeň – 5 vyučovacích hodín /2x za rok

T: 07. 10. 2016 ,  23. 06. 2014

Z : P. Trojčák

Didaktické hry – teoretická príprava I. stupeň ,  4 vyučovacie hodiny/1x za rok

             T : 22. 06. 2017

             Z : P. Liščinská

Didaktické hry – realizácia v teréne I. stupeň - 4 vyučovacie hodiny/1x za rok

            T : 23. 06. 2017        

                                                                                                       Z : P. Liščinská

1.2. 6  Zasadanie pedagogických rád

Pedagogické rady a pracovné porady sa budú konať podľa možnosti v utorok a vo štvrtok, podľa  schváleného harmonogramu.

Jednoduché úlohy a opatrenia sa budú riešiť:

 •  oznamom na nástennej tabuli
 •  prostredníctvom MZ a PK
 •  krátkymi operatívnymi poradami

 

Harmonogram pedagogických rád:

 Školský vzdelávací program , Výchovný program školy, Plán práce školy, Vnútorný poriadok školy  - 31. august 2016

 Správa  o výchovno-vyučovacích výsledkov školy -  06. október 2016

 Hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov  školy  za  I. štvrťrok, Inventarizácia  - 22. november 2016

 Klasifikačná porada za I. polrok -  24. január 2017

 Hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov  školy  za  III. štvrťrok  - 20. apríl 2017

 Klasifikačná porada za II. polrok -  22. jún 2017

 Vyhodnotenie činnosti školy za školský rok  2016/2017 – 4. júl 2017

Rokovania pedagogických rád budú prebiehať v súlade s Rokovacím poriadkom ZŠ, Hlavná 5,  Družstevná pri Hornáde.

 

1.3   Školské vzdelávacie programy

 V školskom roku 2016/2017 sa v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v základných školách na 1. stupni (1.- 4.ročník) poskytuje primárne vzdelávanie ISCED 1  a  na 2. stupni (5.-9. ročník) poskytuje nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2.

I.stupeň - ISCED 1  :

1., 2. ročník: Inovovaný Školský výchovno-vzdelávací program pre primárne vzdelávanie ISCED 1,   v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

 0., 3., – 4. ročník Školský výchovno-vzdelávací program pre primárne vzdelávanie ISCED 1, v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

II.stupeň - ISCED 2 :

5., 6. ročník – Inovovaný Školský výchovno-vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2, v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

7. – 9. ročník - Školský výchovno-vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2,  v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 

Špeciálne triedy- Školský výchovno-vzdelávací program ISCED 1 pre špeciálne triedy, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

 

1.3.1 Učebné osnovy

1.Vyučovanie povinne voliteľných predmetov náboženská výchova v alternácii s etickou výchovou sa vyučuje na celom I. a II. stupni ZŠ v rozsahu 1 hodiny týždenne. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinného predmetu etická výchova na predmet náboženská výchova a opačne. Žiaci, ktorí navštevujú povinný predmet náboženská výchova si môžu etickú výchovu vybrať ako nepovinný predmet a opačne.

2.Vo výchovno- vzdelávacom procese v nultom ročníku a v ZŠ využívať materiál z programu PHARE SK0002.1 upravený MCPO: Pracovný materiál pre nultý ročník ZŠ, Metodické námety pre učiteľa a asistentov učiteľa 1. a 2. časť.

3.V špeciálnych triedach na 2. stupni  predmet NV/ EV vyučovať ako povinný predmet,  podľa ŠkVP školy.

Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na webovej stránke: www.statpedu.sk

                                                                                                             www.minedu.sk

 

1.3.2 Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 1. O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy, vrátane dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP, rozhoduje podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. riaditeľ školy. Ak sa ŠVVP dieťaťa alebo žiaka prejavia v priebehu jeho školskej dochádzky a je potrebná zmena formy vzdelávania, po splnení predpísaných náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ školy ďalšie rozhodnutie o prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy nevydáva.
 2. Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenený v bežnej triede, sa vzdeláva podľa IVP len vtedy, ak je to vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie potrebné. IVP vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Je možné využívať aj služby, ktoré poskytuje Detské centrum VÚDPaP, s vedomím poradenského zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak evidovaný.
 3. Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii, ktorého IVP zahŕňa aj úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením na základe komplexného hodnotenia žiaka pedagógom vyučujúceho konkrétny predmet.
 4. Pri vypracúvaní IVP pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v bežnej triede základnej školy vychádzať zo vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie.
 5. Pri vypracúvaní IVP pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia v bežnej triede základnej školy je potrebné vychádzať zo vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie. V prístupe k žiakom s autizmom alebo niektorou z ďalších pervazívnych vývinových porúch (Aspergerov syndróm a i.), dôsledne dbať na odporúčania psychológa a špeciálneho pedagóga, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti. 
 6. Pri vypracúvaní VP pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných v školskej integrácii v bežnej triede materskej školy a základnej školy je potrebné vychádzať zo vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie, ktorý je súčasťou ŠVP. V predmetoch výchovno-estetického zamerania je možné vzdelávať týchto žiakov podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy. Učebný plán integrovaných žiakov je rovnaký ako ostatných žiakov triedy. Žiaci môžu absolvovať aj vyučovací predmet cudzí jazyk, pričom sa na nich kladú primerané nároky. Na vyučovací predmet pracovné vyučovanie sa môže vytvoriť skupina žiakov z rôznych ročníkov.
 7. Pre žiakov v školskej integrácii sa nevedú samostatné triedne knihy.
 8. Žiaci so zdravotným znevýhodnením vzdelávaní v školskej integrácii v bežnej triede základnej školy dostávajú rovnaké vysvedčenie ako ostatní žiaci, žiakov s autizmom a žiakov s mentálnym postihnutím je možné hodnotiť aj vysvedčením formou slovného komentára.
 9. Žiakovi, ktorý mal z dôvodu zdravotného znevýhodnenia redukovaný obsah vzdelávania, sa táto skutočnosť uvádza v doložke vysvedčenia.
 10. Zriaďovatelia a riaditelia škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením v školskej integrácii, vytvárajú v rámci svojich možností podmienky na vyučovanie špecifických predmetov, napr. rozvíjanie špecifických funkcií, individuálna logopedická intervencia, priestorová orientácia a voliteľné predmety zamerané napr. na rozvíjanie manuálnych zručností a návykov aj v spolupráci s príslušným poradenským zariadením.

 

1.3.3  Špeciálne triedy

       a)  Deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením sa vzdelávajú podľa vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré sú súčasťou ŠVP a k začiatku školského roka 2016/2017 boli upravené v ŠkVP.

      b)   Pri IVP pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných v školskej integrácii v bežnej triede základnej školy je potrebné vychádzať zo vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie, ktorý je súčasťou ŠVP. V predmetoch výchovno-estetického zamerania je možné vzdelávať týchto žiakov podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy. Učebný plán integrovaných žiakov je rovnaký ako ostatných žiakov triedy. Žiaci môžu absolvovať aj vyučovací predmet cudzí jazyk, pričom sa na nich kladú primerané nároky. Na vyučovací predmet pracovné vyučovanie sa môže vytvoriť skupina žiakov z rôznych ročníkov.

     c) V špeciálnych triedach základných škôl sa vyučuje podľa príslušného vzdelávacieho programu pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a využíva sa pedagogická dokumentácia a pokyny pre školy pre tieto deti a žiakov. Vhodné je prispôsobiť rozvrh hodín špeciálnej triedy žiakov so zdravotným znevýhodnením a bežnej triedy v príslušnom ročníku tak, aby žiaci týchto tried boli vzdelávaní spoločne v niektorých vyučovacích predmetoch, napr. výchovno-estetického zamerania.

      d) Pri výchove a vzdelávaní žiaka, pre ktorého z rôznych príčin (napr. výrazne nerovnomerná štruktúra schopností, viacnásobné postihnutie, zdravotné postihnutie v kombinácii s vývinovými poruchami učenia, kombinácia zdravotného znevýhodnenia s nadaním a pod.) nie je postup podľa učebných osnov pre príslušnú školu alebo príslušného ŠkVP optimálny, je vhodné postupovať podľa IVP. Takéto vzdelávanie je potrebné zaznamenať do doložky vysvedčenia, napr. žiak bol vzdelávaný podľa IVP.

     e) Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím v rámci voliteľných (disponibilných) hodín umožňuje aj vyučovanie cudzieho jazyka. Ak škola bude vyučovať cudzí jazyk, jeho učebné osnovy musia byť súčasťou ŠkVP a vyučovací predmet musí byť uvedený v učebnom pláne. Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím v rámci voliteľných (disponibilných) hodín umožňuje žiakom s mentálnym postihnutím s narušenou komunikačnou schopnosťou vyučovanie špecifického vyučovacieho predmetu individuálna logopedická intervencia. Obsah vzdelávania tohto špecifického vyučovacieho predmetu je súčasťou ŠkVP, ktorý je uvedený v učebnom pláne.

      f) Do špeciálnych škôl a špeciálnych tried sa neprijímajú intaktní žiaci (žiaci bez zdravotného znevýhodnenia), teda sa neuplatňuje tzv. obrátená integrácia.

     g) Podmienky a postup na prijatie žiaka do špeciálnej triedy v základnej škole sú rovnaké ako pre prijatie žiaka do špeciálnej školy; žiaka je možné prijať len na základe preukázateľného zdravotného znevýhodnenia.

      h) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením má právo nesúhlasiť so vzdelávaním svojho dieťaťa v triede pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo v škole pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Riaditeľ školy nesmie odmietnuť prijatie dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením do bežnej školy alebo jeho zaradenie do bežnej triedy (na začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo pri prestupe na inú základnú školu) z dôvodu jeho zdravotného znevýhodnenia.

       i) Ak sa počas školskej dochádzky zistí zmena charakteru zdravotného znevýhodnenia dieťaťa alebo žiaka, alebo jeho zaradenie nezodpovedá charakteru jeho vzdelávacích potrieb, riaditeľ špeciálnej školy navrhne vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka v takej škole, ktorej zameranie zodpovedá jeho výchovno-vzdelávacím potrebám. Preradenie do bežnej školy sa nevylučuje. 

        j) Žiaci s mentálnym postihnutím vzdelávaní v špeciálnych triedach základných škôl dostávajú vysvedčenia na rovnakých tlačivách ako žiaci špeciálnej základnej školy, žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami s mentálnym postihnutím dostávajú vysvedčenie na tlačivách „Vysvedčenie pre prípravný až 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím“. Žiaci s autizmom bez mentálneho postihnutia dostávajú vysvedčenia na tlačive „Vysvedčenie pre 1. – 4. ročník základnej školy“ a „Vysvedčenie pre 5. – 9. ročník základnej školy“.

      k) Žiaci s mentálnym postihnutím, žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, okrem 2. – 9. ročníka pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia, okrem žiakov odborného učilišťa, sa môžu na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení hodnotiť slovným komentárom o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch bez vyjadrenia stupňov klasifikácie.

       l) Celkové hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím vo všetkých ročníkoch základnej školy (v školskej integrácii, v špeciálnej triede) a vo všetkých ročníkoch základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, vrátane žiakov, ktorých mentálne postihnutie je v kombinácii s iným zdravotným znevýhodnením, sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje slovami „prospel“ alebo „neprospel“.

    m) V doložke vysvedčenia žiaka, vzdelávaného podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím, sa uvedie príslušný variant (variant A, B alebo C), v ktorom sa žiak vzdeláva.

      n) Pri zmene vzdelávacieho variantu žiaka špeciálnej základnej školy sa rozhodnutie o preradení do iného variantu nevydáva. Zmenu variantu uskutočniť k začiatku školského roka, prípadne polroka, po kompletnom diagnostickom vyšetrení CŠPP a návrhu školy, po prerokovaní so zákonným zástupcom.

      o) Počas vyučovania dávať žiakom úlohy podporujúce vzájomnú spoluprácu a pomoc, zaraďovať kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjať sebahodnotenie žiakov, využívať slovné hodnotenie, rozvíjať kompetencie v oblasti digitálnej gramotnosti, používať kompenzačné pomôcky, najmä u žiakov s viacnásobným postihnutím.

      p) Žiakom, ktorí sú oslobodení od povinnosti dochádzať do školy a ich vzdelávanie je na základe písomného vyjadrenia lekára a poradenského zariadenia kontraindikáciou k zdravotnému stavu, sa vzdelávanie neposkytuje, pokiaľ na to nepominú dôvody.

     q) Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotnými znevýhodneniami sú dostupné na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk.

      r) Individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole, v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje:

· údaje identifikujúce žiaka,

· hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,

· návrh hodnotenia. 

 

1.3.4 Klasifikácia a hodnotenie

Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou výchovno–vzdelávacej práce na základnej škole je hodnotenie a klasifikácia žiakov, ktorú realizujeme na základe Metodických pokynov  č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s účinnosťou od 1. 05.2011(č.:2011-3121/12824:4-921).

špeciálnych triedach v súlade s § 9 ods. 2  vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách a sa prospech a správanie žiakov s mentálnym postihnutím hodnotí a klasifikuje podľa pravidiel hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania v špeciálnych základných školách primerane k mentálnemu postihnutiu a možnostiam vyplývajúcim z postihnutia týchto žiakov. Vo variante A ŠZŠ sa postupuje podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1.

Pri hodnotení žiakov postupovať aj podľa pokynov vypracovaných školou na hodnotenie žiakov, ktoré sú prílohou k školskému vzdelávaciemu programu školy.

Základná škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Žiakovi na vysvedčení v štvrtom ročníku a žiakovi, ktorý ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako v deviatom -  sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie.“

Žiakovi, ktorý ukončí deviaty ročník sa na konci školského roka na vysvedčení vypíše text: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“.

Riaditeľka školy, po prerokovaní na PR a RŠ dňa 31. augusta 2016, rozhodla o klasifikácii  a hodnotení  predmetov:

Na 1.stupni v  nultom a v prvom ročníku žiakov hodnotiť slovne stupňami:

 1. dosiahol veľmi dobré výsledky,
 2. dosiahol dobré výsledky,
 3. dosiahol uspokojivé výsledky,
 4. dosiahol neuspokojivé výsledky.

 

Vysvedčenie so slovným hodnotením sa doplní slovným komentárom.

Predmet ANJ sa v 1. a  v 2. ročníku neklasifikuje. Na vysvedčení i v triednom výkaze sa uvedie absolvoval /a/.

V ročníkoch 2. – 4. sa predmety  klasifikujú, okrem predmetu Etická výchova/ Náboženská výchova  (ETV/NAV).

Predmet ETV/NAV sa v ročníkoch 1.- 4.neklasifikuje. Na vysvedčení i v triednom výkaze sa uvedie absolvoval /a/.

V ročníkoch 5. – 9. sa všetky predmety klasifikujú. Aj predmet Etická výchova/ Náboženská výchova sa klasifikuje.

špeciálnych triedach nehodnotiť predmet Etická výchova/ Náboženská výchova. Na vysvedčení  i v triednom výkaze sa uvedie absolvoval /a/.

Pri hodnotení postupovať podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1.

 

1.4 Personálne obsadenie školy

V stave k 15. 09. 2016 pôsobí na škole 34 pedagogických zamestnancov, z toho 2 vychovávateľky,  1 kňaz, 2 asistenti učiteľa a 3 učiteľky sú na materskej dovolenke.

1.4.1 Pedagogickí pracovníci

Por.č.

Meno a priezvisko

Titul

Funkcia

1.

Anna Vajdová

PaedDr.

2.

Tomáš Girmon

RNDr.

ZRŠ

3.

Agáta Prevužňáková

PaedDr.

VP, VI. B

4.

Alžbeta Tóthová

Ing.

KP

5.

Darina Jakcsiová

 

0

6.

Petra Liščinská

Mgr.

I.A

7.

Valika Kurucová

Mgr.

I.B.

8.

Marta Borisová

PaedDr.

I.C

9.

Lucia Galdunová

Mgr.

II.A

10.

Ľubica Vítková

Mgr.

II.B

11.

Annamarie Petríková

Mgr.

II.C

12.

Veronika Vachaľová

Mgr.

III.A

13.

Miroslava Bohiňská

Mgr.

III.B

14.

Henrieta Smolková

PeadDr.

IV.A

15.

Ivan Daňko

Mgr.

IV.B

16.

Pavol Trojčák

Mgr.

V.A

17.

Magdaléna Hudáková

Mgr.

ŠP, V.B

18.

Eva Križanovičová

Mgr.

VI.A    

19.

Beata Bosáková

Ing.

VII.A

20.

František Grac

Mgr.

VII.B

21.

Peter Sabol

Mgr.

VIII.A

22.

Lenka Telehaničová

Mgr.

VIII.B (7., 8.)

23.

Jozef Grús

Mgr.

VIII.C (7., 8.)

24.

Lýdia Pirická

Mgr.

IX.

25.

Ingrid Fedurcová

Mgr.

ŠKD1

26

Tatiana Trefová

 

ŠKD2

27.

Eva Tóthová

Ing.

 

28.

Stanislav Stronček - NV rímsko-kat.

Mgr.

 

29.

Eva Štofková

Mgr.

 

30.

Daniela Ovšaková

Bc.

Asistent ZZ

31.

Anna Hudáková

 

Asistent ZZ

32.

Jana Romanová

Mgr.

MD

33.

Andrea Černoková

Mgr.

MD

34. Valéria Potočiarová Mgr. MD

 

 

1.4.2 Zodpovednosť za kabinety

Kabinet ročníkov 1.-4.

Mgr.  Kurucová

ŠKD

Mgr. Fedurcová

Kabinet učebníc

p. Hudáková A.

Kabinet prírodopisu 

Ing. Tóthová E.

Kabinet telesnej výchovy

Mgr. Trojčák

Kabinet matematiky

RNDr. Girmon

Kabinet didaktickej t.

Ing. Tóthová A.

Spravovanie didaktickej t.

Bc. Ovšaková

Kabinet zemepisu- dejepisu

Mgr. Štofková

Kabinet jazykov

Mgr. Sabol

Kabinet chémie a fyziky

Ing. Bosáková

Kabinet technických prác

Mgr. Grús

Kabinet výtvarnej a hudobnej vých.

PaedDr. Prevužňáková

Kabinet ŠPD

Bc. Ovšaková

Kabinet vých. a kar. poradenstva

Ing. Tóthová A.

Kabinet PHARE

Mgr. Galdunová,

Mgr. I. Daňko

Počítačové miestnosti

Mgr. Trojčák

Kabinet pestovateľských prác

Ing. Tóthová E.

 

1.4.3. Iné povinnosti

Poistenie žiakov

Mgr. Galdunová

Žiacka a učiteľská knižnica

Mgr. Pirická 

Školská kronika

PaedDr. Smolková

Zápisnice z PR, PP

p. Jakcsiová

www. stránka školy

Mgr. Telehaničová

Koordinátor  dozorov

p. Jakcsiová

Účelové cvičenia, CO

Mgr. Trojčák, Mgr. Ličšinská

Tlač a časopisy

Mgr. Fedurcová

Starostlivosť o zborovňu

PaedDr. Smolková

Starostlivosť o kvety

Mgr. Annamarie Petríková, A. Hudáková

Kultúrne podujatia

Mgr. Liščinská, Mgr. Pirická

Školský časopis

Mgr. Pirická, Mgr. Križanovičová

Fotodokumentácia

Mgr.Sabol, Bc. Ovšáková,  

Mgr. Telehaničová

Zdravotník

p. Hudáková A.

Správca multimed. učební

Mgr. Trojčák

 

1.4.4    Koordinátori v školskom roku 2016/2017

 

Koordinátor IŠkVP 2. stupeň : RNDr. Tomáš Girmon

Koordinátor IškVP 1. stupeň: PaedDr. Henrieta Smolková

Koordinátorka environmentálnych aktivít a „Zelenej školy“: Ing. E. Tóthová

Pomocné koordinátorky   :   Ing. B. Bosáková - 2.st., Mgr. Petra Liščinská - 1.st

Pomocný koordinátor       :   Mgr. Ivan Daňko - ŠT

Koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov : Mgr. František Grac

Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Lucia Galdunová

Kordinátor čitateľskej gramotnosti 1. stupeň: Mgr. Petra Liščinská

Kordinátor čitateľskej gramotnosti 2. stupeň: Mgr. Eva Križanovičová

 

 

1.4. 5      Nepedagogickí pracovníci školy

             

Školník

Anton Bartkovský

Upratovačka

Silvia Medvecová

Upratovačka

Eva Novotná

Upratovačka

Dana Makarová

Upratovačka

Iveta Daňková

Personálna a mzdová  účtovníčka

Bc. Veronika Kempecová

Ekonómka

Terézia Orosová

Kurič – vykurovacie obdobie

Anton Bartkovský

 

 

1.4.6    Odborní zamestnanci

            Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Magdaléna Hudáková

 

1.4.7                Školská jedáleň

Vedúca ŠJ

Anna Gerdová

Hlavná kuchárka

Svetlana Janošíková

Kuchárka

Oľga Kristanová

Pomocná kuchárka

Mária Čorbová

Pomocná kuchárka + výdaj stravy v MŠ

Mária Bendulová

 

1. 4.8  Externí pracovníci pracujúci na dohodu

            Technik BOZP a PO : Ing. Bohumil Vahalec

 

1.5    Údaje o žiakoch a triedach školy

Základnú školu v Družstevnej pri Hornáde tvorí v školskom. roku 2016/2017 16  tried,

2 oddelenia školského klubu a 5 špeciálnych tried.

Školu navštevujú žiaci z Družstevnej pri Hornáde, z Kostolian nad Hornádom a zo Sokoľa. Spolu je na škole    335   žiakov ,

z toho              I. stupeň:        143      žiakov,

          II. stupeň  :      139       žiakov,  

         špeciálne triedy:  53    žiakov,

2 oddelenia ŠKD s počtom   51     žiakov.

1. V školskom klube sa bude  pracovať v 2 oddeleniach podľa vytvoreného školského výchovného programu školy.

2. Pedagogický prístup bude orientovaný na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania žiakov s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov. Zintenzívniť spoluprácu s rodinou.

3. Zaujímavou a kvalitnou úrovňou rôznorodej činnosti motivovať žiakov k radostnému a spokojnému pobytu v školskom klube detí. Podľa požiadaviek  a potrieb rodičov  zabezpečíme aj  činnosť  ŠKD v čase školských prázdnin.

4. Poplatok za pobyt dieťaťa v školskom klube detí bol stanovený na 5 eur mesačne.

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci môžu prihlásiť do rôznych záujmových útvarov, ktoré budú fungovať na našej škole. Záujmové útvary budú fungovať za podpory štátu cez Vzdelávacie poukazy.

 

Zoznam záujmových útvarov  v školskom roku 2016/2017

Vzdelávacie poukazy

 

 

Vedúci krúžku

Názov krúžku

 

 

 

 

Križanovičová Eva

English club

  Križanovičová Eva Angličtina hrou 1. st
  Prevužňáková Agáta Výtvarný krúžok 2. st.

 

Pirická Lýdia

Čarujeme so slovom

 

Girmon Tomáš

Matematický krúžok (9. roč.)

 

Grús Jozef

Dopravná výchova

 

Tóthová Alžbeta

Historický krúžok

 

Daňko Ivan

Šikovné ruky

 

Bosáková Beata

Chémia hrou

 

Grac František

Matematika nás baví (5., 8. roč.)

 

Jakcsiová Darina

Vybíjaná

  Sabol Peter Šachový krúžok
  Borisová Marta Výtvarné všeličo

 

Tóthová Eva

Kolegium Zelenej školy

 

Liščinská Petra

Tanečný krúžok

 

Liščinská Petra

Kin-ball

 

Štofková Eva

Biblický krúžok

 

Telehaničová Lenka

Počítačové animácie

 

Telehaničová Lenka

Bedminton

 

Fedurcová Ingrid

Mažoretky

 

Hudáková Anna

Varíme a pečieme

 

Trojčák Pavol

Vzpieranie

 

Bohiňská Miroslava

Hudobný krúžok

 

Valéria Kurucová

Javiskové všeličo

 

Palenčár Tomáš

Futbal

 

1.6    Organizácia metodickej práce na škole 

Činnosť metodických orgánov orientovať na tvorbu a využívanie školských vzdelávacích programov a na uplatňovanie progresívnych metód a foriem práce. Výrazne skvalitniť prácu učiteľov pri uplatňovaní požiadaviek na vedomosti a zručnosti, pri upevňovaní a preverovaní trvalosti základných poznatkov a ich hodnotení.

Na základe analýzy výsledkov testov vo vybraných predmetoch prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatočných výkonov žiakov a nedostatkov v hodnotení žiakov a kontrolovať význam plnenia týchto opatrení.

1. V školskom roku 2016/2017 budú na škole pracovať nasledovné metodické orgány MZ a PK:

 • MZ ročníky 0.- 4. a školský klub detí - vedúca Mgr. Liščinská
 • MZ pre špeciálne triedy – vedúca Mgr. Telehaničová
 • PK spoločensko – vedných predmetov ( ANJ, NEJ, RUJ) –    vedúci Mgr. Sabol
 • PK spoločensko – vedných predmetov (SJL) – vedúci Mgr. Pirická
 • PK spoločensko – vedných predmetov (GEO, DEJ) – vedúca Ing. Tóthová
 • PK výchovných predmetov (OBN, ETV, NAV, HUV) – vedúca Mgr. E. Štofková
 • PK výchovných predmetov (VYV, VYU, TECH, SVP,TSV)  – vedúci Mgr. Trojčák
 • PK prírodovedných predmetov ( BIO, CHEM, ENV)  – vedúca    Ing. Bosáková
 • PK  prírodovedných predmetov (MAT, FYZ, INF, FIG) - vedúci RNDr. Girmon                                                                                                                                                               2.   Vypracovať plány práce MZ a PK. Z každého zasadnutia urobiť  záznam s požiadavkami, alebo doporučeniami pre riaditeľstvo školy, pedagogickú radu. Prvé zasadnutia MZ a PK uskutočniť do 16. septembra 2016. Práci v MZ a PK venovať dôslednú, nielen formálnu pozornosť. Zasadania uskutočňovať minimálne 4x do roka. Vedúci MZ a PK sa budú podieľať aj na hospitačnej činnosti.

T. v texte a stály

Z: vedúci MZ a PK

 1. V predmetoch svojej aprobácie sa podľa pozvánok zúčastňovať podujatí organizovaných Metodickým centrom Prešov a Košice.

T: podľa pozvánok

Z: všetci pedagogickí  pracovníci

4.  Pravidelne študovať dostupnú pedagogickú a odbornú tlač, časopisy a literatúru zo       svojho  odboru a získané poznatky využívať v každodennej praxi.

T: stály

Z: všetci pedagogickí pracovníci

5.  Dbať na dôslednú prípravu učiteľov s praxou trvajúcou kratšie  ako   3  roky  vo  vyučovacom  procese.  U  týchto  pedagógov  je  potrebná    písomná príprava na každú vyučovaciu hodinu.

                                                                 T: stály

Z: podľa textu

6.  Dodržiavať tematické výchovno-vzdelávacie plány, dbať na ich neustálu obnovu, reagovať na nové zmeny a požiadavky.

T: stály

Z: všetci pedagogickí pracovníci

7.  Začleneným  žiakom dôsledne vypracovať všetku  potrebnú dokumentáciu, a individuálny vzdelávací program v spolupráci so špeciálnym pedagógom! 

                                                                       T: do konca septembra

                                                                       Z : TU, VP, špeciálny pedagóg

Metodické orgány budú slúžiť ako odborné poradné orgány vedenia školy. Každá PK a MZ  sa bude riadiť plánom, ktorý bude slúžiť na aktiváciu výchovno – vzdelávacej práce, vzájomnú hospitáciu, výmenu teoretických a praktických skúseností, štúdium odbornej literatúry, dobrú spoluprácu s vedením školy so zámerom čo najvyššej kvality a efektivity vyučovania, inovácie a modernizácie vyučovacieho procesu.

MZ a PK bude pružne reagovať na nové situácie. Budú sa včas zaoberať problémami

a riešiť ich. Plány práce jednotlivých metodických orgánov - samostatné zošity, obaly.

 

2    Hlavné úlohy a rozpracovanie dlhodobých cieľov

Základnou filozofiou školy je pokračovať a rozvíjať ešte viacej predstavu  „zelenej a otvorenej školy“, kde tvoria škola a rodičia komunitu, ktorí sa podstatne častejšie stretávajú a spolu riešia problémy.

V tomto modeli nebudeme žiakovi poskytovať len vzdelanie a výchovu, ale aj možnosť tráviť tu časť svojho voľného času na šport, zábavu a svoje záľuby.

 

2.1  Oblasť vzdelávania a výchovy

V nasledujúcich  školských rokoch sa v školskom vzdelávacom programe  sústrediť na rozvoj kľúčových spôsobilostí : spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa, sociálne komunikačné spôsobilosti, spôsobilosť riešiť problémy, spôsobilosti občianske, sociálne a personálne, digitálne, spôsobilosti vnímať a chrániť prírodu, spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry, spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti v oblasti vedy a techniky a spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti.

 Medzi voliteľné  predmety v jednotlivých ročníkoch zaraďovať predmety, ktoré rozvíjajú kľúčové spôsobilosti žiaka, aplikujú teoretické poznatky v praktickom živote.

Dlhodobé ciele 

 • Pokračovať v humanistickej koncepcii výchovy a vzdelávania zameranej na environmentálnu výchovu podľa vypracovaných školských vzdelávacích programov a inovovaných školských vzdelávacích programov pre ISCED I,  ISCED 2 a školského vzdelávacieho programu ISCED I pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 • Vytvárať podmienky na rozvoj komunikačnej spôsobilostičitateľskej gramotnosti žiakov. Rok 2016 je rokom čitateľskej gramotnosti. Uvedené spôsobilosti rozvíjať vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch, vypracovať plán rozvoja! Zorganizovať interné vzdelávanie na rozvoj čitateľskej gramotnosti, otvorené hodiny orientovať na metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti, rekonštruovať školskú knižnicu a využívať ju ako centrum rozvoja čitateľských zručností, na I. stupni rozšíriť hodinovú dotácia predmetu slovenský jazyk a literatúra s cieľom rozvoja komunikačnej spôsobilosti a čitateľskej gramotnosti žiakov I. stupňa.
 • Vytvárať podmienky na kvalitné vzdelávanie cudzieho jazyka  ISCED 1 – anglický jazyk učiť už od 1. ročníka, pri osvojovaní anglického jazyka integrovať anglický jazyk do vzdelávania žiakov metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania,
  ISCED 2 – rozširovať hodinovú dotáciu v predmete anglický jazyk, ako druhý jazyk ponúknuť nemecký alebo ruský jazyk,  ponúknuť žiakom školy záujmové útvary zamerané na rozvoj cudzieho jazyka, realizovať jazykový projekt Erasmus+ , zapojiť žiakov do predmetových olympiád v cudzom jazyku.
 • Vytvárať podmienky na rozvíjanie schopností žiakov v oblasti počítačovej gramotnosti. Ponúknuť žiakom školy záujmové útvary zamerané na prácu s počítačom a internetom, zapojiť žiakov do tvorby projektov s využitím IKT, internet využívať vo vyučovacom procese ako zdroj informácií, vytvárať dobré personálne a materiálne podmienky v uvedenej oblasti.
 •  Využívať program Digipedia zastrešujúci digitalizáciu najmä regionálneho školstva, v rámci ktorého školy využívajú digitálny vzdelávací obsah.
 • Rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov od 1. roč. Riadiť sa vypracovanou koncepciou Finančná gramotnosť v ZŠ Družstevná pri Hornáde. Na II. stupni v 7., 8. a v 9. ročníku vyučovať ako voliteľný predmet.
 • Zvýšenú pozornosť venovať dopravnej výchove, vzhľadom na úspechy v dopravných súťažiach a dopravné ihrisko, ktoré máme.  Zapracovať vhodne dopravnú výchovu ako prierezovú tému do jednotlivých predmetov.
 • Rozvíjať športové nadanie žiakov školy.  Rozvíjať záujem žiakov o floorbal, futbal, bedminton, vzpieranie chlapcov a volejbal dievčat.
 • Rozvíjať analytické myslenie, schopnosť tvorivo riešiť problémy, naučiť sa základom vedeckej práce a práce s rôznymi zdrojmi informácií. Zvýšenú pozornosť venovať prírodovedným predmetom, zamerať sa na projektové vyučovanie ( už od 1. stupňa ), zadávať problémové úlohy, preferovať tímovú a samostatnú prácu.
 •  Pokračovať v individualizácii vzdelávania, v učebných plánoch zohľadniť aj individuálne potreby jednotlivých žiakov, stupeň rozvoja ich poznávacích schopností, zameranie a ašpirácie vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia. Celodenný systém starostlivosti o žiaka školy dáva šancu na úspech každému žiakovi, nakoľko prípravu na vyučovanie vykonávajú žiaci pod vedením  p. učiteľky a p. vychovávateľky v závislosti od výsledkov, ktoré dosiahli na vyučovaní.
 • Venovať zvýšenú pozornosť slabo prospievajúcim žiakom , žiakom so ŠVVP a v spolupráci s rodičmi, CPPP a P, CŠPP , pediatrom a individuálnym prístupom, zvyšovať ich vzdelávaciu úroveň.
 •  Ponúknuť žiakom dva učebné plány – učebný plán triedy s jazykovým zameraním a učebný plán triedy so všeobecným zameraním s dôrazom na základy techniky a svet práce.
  Vo všetkých ročníkoch na základe žiadosti rodiča umožniť štúdium i žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým poskytneme zabezpečenie špeciálno-pedagogických potrieb na individuálnej úrovni každého začleneného žiaka a pomoc školského špeciálneho pedagóga.
 • Vo výchovno-vzdelávacom procese sa orientovať na tvorivo-humanistickú výchovu. Zavádzať aktivačné, motivačné a kreatívne metódy, preferovať nedirektívne vedenie vyučovacích hodín, preferovať pozitívnu motiváciu, rozvoj vyšších poznávacích funkcií, frontálne vyučovanie nahrádzať skupinovým a samostatným, zvýšiť názornosť vyučovania pomocou IKT, uplatňovať diferencovaný prístup k žiakom, vzťah učiteľ – žiak založiť na vzájomnej úcte, rešpektovaní a spolupráce.
 •  Posilniť výchovnú funkciu školy (v spolupráci s rodičmi žiakov)
  Do tematických  výchovno- vzdelávacích plánov  a plánu práce školy zapracovať výchovno–vzdelávacie ciele ŠkVP  v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a POP.
 •  Zamerať výchovu na posilňovanie úcty k ľudským práva a základným slobodám.
 • Pripravovať žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami ( preventívne programy, realizácia školských projektov, výchova k tolerancii,  nadviazanie družobných vzťahov so zahraničnou školou).
 • Ctiť si kultúru národa, národný jazyk, národné hodnoty krajiny, organizovať pre žiakov návštevy múzeí, výstav, hradov a iných pamätihodností, návštevu divadelných predstavení s pôvodnou slovenskou tvorbou, pripomínať si bohaté ľudové tradície a zvyky – tvorivé dielne s vianočnou a veľkonočnou tematikou, organizovať školské kolá literárnych a speváckych súťaží ( Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska ),
 • Zvýšenú pozornosť venovať regionálnej výchove (sprístupňovať žiakom poznatky o významných osobnostiach , tradíciach, zvykoch, historických a spoločenských udalostiach z nášho mesta a blízkeho okolia ),
 • Venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl a ochrany životného prostredia. Realizovať projekt Škola podporujúca zdravie a environmentálne projekty, vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy všetkých, ktorí sa vo výchovno-vzdelávacom procese ocitajú – učiteľov, žiakov a rodičov, pravidelne uskutočňovať kurz žiakov

  5. ročníka v spolupráci  s CPPP a P Košice- okolie. Dbať, aby sa žiaci školy racionálne stravovali a športovali( podujatia:  Týždeň zdravej výživy, beh “Mama,oco nefajči!“).

 • Organizovať pre žiakov školy voľnočasové aktivity, ponúkať im pestrý výber záujmových útvarov ( zmysluplné trávenie voľného času, eliminácia negatívnych javov v živote detí ako sú nuda, negatívny vplyv partií, konzumný spôsob života, rôzne formy závislostí a kriminalita).
 • Zlepšiť správanie žiakov (kurz slušného správania, dôsledné dodržiavanie školského poriadnu, jednotný prístup zo strany pedagógov školy, zmena postoja učiteľa voči asociálnemu správaniu – osobný vzťah s rizikovými žiakmi v duchu výchovného štýlu – náročnosť a láskavosť, zmluvy o správaní, systematické ovplyvňovanie myslenia

  a postojov žiakov).

 • Realizovať projekt: Prevencia porúch správania, ktorého cieľom je stimulovať učiteľov v preventívnych aktivitách zameraných na korekciu porúch správania, posilňovať prosociálne správanie a optimalizovať vzťah učiteľ – žiak,
 • S cieľom dôsledne potláčať zvyšujúce sa prejavy agresie, násilia a šikanovania medzi žiakmi dôsledne dodržiavať vnútorný poriadok školy, vypracovaný Etický kódex a Stratégiu pozitívnej klímy na škole.

 

2.2  Profilácia školy a jej zameranie

Škola sa zaradila sa do medzinárodného programu Eko-škôl (EcoSchools) a  obhájila titul  „Zelená škola“. Máme vypracovaný ŠkVP so zameraním na environmentálnu výchovu (ENV), ochranu a tvorbu životného prostredia. Východiskom pre realizáciu environmentálnej výchovy boli prierezové témy ENV ISCED 1, ISCED1 pre žiakov s mentálnym postihnutím, ISCED 2 a ročný plán koordinátora školy. Začlenená bola v samostatnom vlastnom predmete  Environmentálna výchova a ako integrovaná súčasť učebných osnov je rozpracovaná vo všetkých predmetoch.

V školskej záhrade máme vybudované 2 učebne v prírode. Jednou je prírodný amfiteáter, ktorý sa využíva v rámci projektového vyučovania a druhou  Artušovská zóna, v ktorej žiaci sedia v kruhu na  25 drevených pníkoch. Priestor školskej záhrady  využívame ako učebnú pomôcku, ekoplochu s architektonickými prvkami (kompostovisko, bylinná špirála, jazierka, kľúčové dierky, vŕbové stavby, hmatový chodník, slnečné pasce, bylinkový labyrint). Táto časť školskej záhrady slúži na pohyb, relax, prácu a na rozšírenie a získanie nových praktických environmentálnych vedomostí a zručností priamo v teréne.

Máme zriadenú knižnicu s nadštandardným knižničným fondom zameraným na ENV.

V nasledujúcich rokoch chceme naviazať na tradíciu a naďalej pokračovať v projekte Zelená škola a zapájať sa do všetkých ďalších vyhlasovaných environmentálnych projektov.  Okrem vedomostí o ochrane životného prostredia naši žiaci získavajú  priaznivé environmentálne návyky. Učia sa hospodárne zaobchádzať s vodou, elektrickou energiou, separáciou odpadu, starostlivosťou o školskú biozáhradu,  kompostovisko. Učia sa využívať prírodné a odpadové materiály na vyučovaní.

V oblasti ochrany životného prostredia sa snažíme eliminovať spotrebu kancelárskeho papiera, využívame obojstrannú tlač, používame recyklovaný papier. Najmenej dva-krát ročne organizujeme zber papiera.

Šetríme vodu. Prerobili sme rozvody vody. Rozvody pitnej vody  máme v triedach ( umývadlách) a na splachovanie  WC používame úžitkovú vodu zo studne.

Pravidelné  aktivity školy:

 Jesenné slávnosti, Jarné slávnosti, Tekvicová slávnosť, Deň vody, Dni Zeme,  Svetový deň životného prostredia, zber druhotných surovín, triedenie odpadu, rôzne exkurzie, besedy, tvorba estetického prostredia tried a školy, vysádzanie  zelene , pestovanie bylín, kŕmenie vtáčikov v zimnom období, ekohliadky, riečne hliadky a pravidelná činnosť v  environmentálnych krúžkoch.

Škola má vypracovaný mesačný monitoring, stanovené úlohy a aktivity v environmentálnom akčnom pláne sú monitorované a analyzované vedením školy za prítomnosti koordinátorov.

V procese vnútorného riadenia považujeme za priority: participatívne riadenie školy, akceptujeme skúsenosť jednotlivcov, aktivitu a tvorivosť, rozdelenie kompetencií a určenie  hlavných priorít školy.

 

        2.3.1 Hlavné úlohy školy na školský rok 2016/2017

 • Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia Slovenskej republiky, alebo sa vzdeláva v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky vykonáva komisionálne skúšky len v tom prípade, ak o to zákonný zástupca žiaka požiada. Žiak, ktorý plní osobitný spôsob školskej dochádzky individuálnym vzdelávaním (nie v škole) v zahraničí, vykoná skúšky zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy. Zákonný zástupca žiaka predloží každoročne vždy k 15. septembru príslušného školského roka doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu v zahraničí.
 • Efektívne využívať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania matematickej, čitateľskej, prírodovednej a finančnej gramotnosti, zamerať sa na rozvíjanie daných oblastí v rámci tvorby ŠkVP s cieľom zvyšovania úrovne vyučovania a získavanie kompetencií u žiakov.
 • Pri vypracovaní IVP dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP vždy spolupracovať s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.
 • Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné konať vo veci:

a)         ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,

b)         ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4 a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

c)         ak žiak vymešká bez ospravedlnenia via c ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať v zmysle § 211 TZ trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

 • Zriaďovatelia a základné školy venujú zvýšenú pozornosť materiálno-technickému a priestorovému zabezpečeniu odborných učební predmetov biológia, fyzika, chémia a technika, aby sa zvýšil záujem o študijné odbory v stredných školách. Odporúča sa využívať aj portál www.planetavedomosti.iedu.sk vo vzdelávacom procese.
 • Zmeny v budovách a ostatných stavbách školy a školského zariadenia treba vykonávať vždy v súlade s § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá stanovuje okrem iného tiež podrobnosti o požiadavkách na priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadení pre deti a mládež.
 • Škola, školské zariadenie a zriaďovateľ vykonávajú zmeny v budovách v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy a v spolupráci s ďalšími príslušnými zložkami verejnej správy (napríklad regionálny úrad verejného zdravotníctva v otázkach zdravotnej vhodnosti prostredia, stavebný úrad obce pri stavebnej činnosti vrátane úprav a rekonštrukcií, odbory životného prostredia obcí pri výrube drevín a prevádzkovaní malých zdrojov znečistenia ovzdušia, odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov pri realizácii a prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, krajský pamiatkový úrad pri stavebnej činnosti v budove a areáli kultúrnej pamiatky, Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky).

 

2.4                   Výchovno-vzdelávací proces

2.4.1.               Znižovanie informačnej nerovnosti

Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v školskom roku   2016/2017 prinášajú pravidelne aktualizované publikácie: „Ako na stredné školy?“ a„Sprievodca neštátnymi školami“ zverejnené na webovom sídle CVTI SR   www.cvtisr.sk včasti „regionálne školstvo“.

 • Portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium zákonným zástupcom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka tento portál jednoduchší prístup k informáciám. Údaje na portáli sú priebežne aktualizované.
 • V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý už od školského roku 2015/2016 umožňuje prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania sú informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania zverejnené na www.potrebyovp.sk.
 • Zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný písomne, s vlastnoručným podpisom zákonného zástupcu a s uvedením poznámky, že zákonný zástupca bol poučený o dôsledkoch svojho súhlasu. Pred súhlasom je potrebné poskytnúť zákonnému zástupcovi nevyhnutné informácie zrozumiteľným spôsobom a s prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo   výchovno-vzdelávacom procese, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje.

 

2.4.2.  Kontrola, efektivita

 • Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagogickým zamestnancom.
 • Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať internému vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovaniu vyučovania učiteľov, monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov.
 • Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno- vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a analýzu zistení.
 •  Ciele kontrolnej činnosti zamerať na zisťovanie využívania poznatkov a zručností získaných v rámci kontinuálneho vzdelávania a štúdiom, na využívanie odbornej literatúry, detskej literatúry, učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzCdelávacej činnosti.
 • Zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na systematické sledovanie kvality výchovy avzdelávania, na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so ŠVVP, na odhaľovanie a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov. Pozornosť venovať stanoveniu výchovno- vzdelávacích cieľov vyučovacieho procesu konzistentne formujúcich osobnosť dieťaťa alebo žiaka, rešpektujúcich taxonómie cieľov; pozornosť venovať zaraďovaniu kooperatívnych foriem učenia sa, rozvíjaniu občianskych a sociálnych kompetencií detí a žiakov.
 • Oboznámiť sa s výstupnými materiálmi národného projektu „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ a využiť ich v praxi pri realizácii sebahodnotiaceho procesu školy. Výstupy z projektu sú zverejnené na www.ssiba.sk v časti Projekty ESF.
 • Využívať rôznorodé metódy, formy aprimerané diagnostické nástroje evalvácie detí a žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, pri identifikácii špecifikovania ich učenia sa, angažovania sa avýchovno-vzdelávacích potrieb, pri hodnotení účinnosti vyučovania učiteľom.

 

2.4.3.  Predčitateľská a čitateľská gramotnosť

 

 • Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti detí a žiakov. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť čitateľskej gramotnosti je zverejnený na http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/.
 • Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí.
 • Vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a začleniť ho do ŠkVP; dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách (t. j. nielen na vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry).
 • MŠVVaŠ SR vyhlasuje školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti .
 •  Preto  prioritnou úlohu bude intenzívny rozvoj čitateľskej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach v základných školách s odporúčaním využiť disponibilné hodiny v rámci ŠkVP.
 •  Budeme využívať možnosť vzdelávania celého pedagogického zboru z ponuky vzdelávacích aktivít MPC v oblasti cieleného rozvíjania čitateľskej gramotnosti, resp. vzdelávania pre riadiacich zamestnancov škôl s obsahovým zameraním na tvorbu vlastnej stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti.
 • MPC vydalo v roku 2015 zborník príspevkov „Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti“, ktorý obsahuje 16 podrobne spracovaných príspevkov. Zborník je v plnom znení dostupný na webovom sídle MPC http://www.mpc- edu.sk/aktuality/zbornik-prispevkov-z-medzinarodnej-odborno-didaktickej-konferencie.
 • Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice zverejňuje na svojom webovom sídle www.spgk.sk rozličné informácie a materiály na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania.
 • Podporovať voľnočasové aktivity detí a žiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné a literárne súťaže, školské časopisy).
 • Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky na www.statpedu.sk v rámci všetkých predmetov v základných a stredných školách.

 

2.4.4.              Ľudské práva, práva detí, diskriminácia, národnostné menšiny, cudzinci

2.4.4.1.            Ľudské práva

1. Na základe medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv, ktorými je Slovenská republika viazaná, Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, schválenej vládou Slovenskej republiky uznesením č. 71/2015 zo dňa 18. februára 2015 a v súlade s princípmi výchovy a vzdelávania definovanými v § 3 písm. j) a o) školského zákona a cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v § 4 písm. g) a h) školského zákona:

 • uskutočňovať Olympiádu ľudských práv pre žiakov základných škôl,
 • zapájať sa do Olympiády ľudských práv ako celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl.Viac informácií na www.olympiady.sk, www.olp.sk,
 •  výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti,
 •  vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam ich ochranu aimplementáciu zabezpečiť efektívnou spoluprácou školy, zákonných zástupcov, mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity,
 • zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaži, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,
 • vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov,
 •  vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram).
 1. Do ŠkVP zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou a výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža aženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.
 2. Viesť žiakov k aktívnej účasti pri kreovaní žiackej školskej rady a podporovať participáciu žiakov a ich zákonných zástupcov na tvorbe školského poriadku; pristupovať dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam.
 3. Školám sa odporúča využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS a KOMPASITO. Viac informácií na www.iuventa.sk.
 • V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie posilniť vo vyučovaní všetkých predmetov v základných a stredných školách témy zamerané na rozvoj európskeho povedomia a občianstva.
 • Poskytnúť deťom a mládeži informácie o ľudskoprávnych a advokátskych organizáciách 
a mimovládnych neziskových organizáciách pôsobiacich v tejto oblasti a v tejto súvislosti aj o možnosti vykonávať dobrovoľnícku činnosť v lokalite školy/komunite/regióne.

 

2.4.4.2.  Práva detí

     1.   V pedagogickom procese rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Veku primeranou formou oznamovať   deti a žiakov s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto dokumentu s využívaním aktivizujúcich metód. V materských školách sa odporúča využívať piktogramy.

 1. Odporúča sa veku primeraným spôsobom informovať žiakov o zmysle a príslušných ustanoveniach Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa oúčasti detí v ozbrojených konfliktoch, Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii, Opčného protokolu o procedúre oznámení.
 2. V súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 sa odporúča využiť metodický list s odporúčaniami a metodickými ukážkami zameranými na multidisciplinárny prístup v procese identifikovania znakov radikalizácie mládeže na www.statpedu.sk.
 3. Školám sa odporúča využiť informácie v texte Metodická pomoc k téme osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, vyučovaniu psychologických tém v škole a rozvíjaniu emocionálnej inteligencie, ktorý obsahuje inšpirácie a zdroje k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie žiakov. Materiál je dostupný na www.statpedu.sk a je možné ho využiť pri vyučovaní voliteľného predmetu psychológia apredmetov, v ktorých sú psychologické témy integrované, pri uplatňovaní prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj a tiež v rámci triednických hodín.

 

2.4.4.3.      Diskriminácia

 • V školách a školských zariadeniach dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
 • Realizovať inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov vzákladných školách s využitím špecifických metód výučby.

 

2.4.4.4.      Cudzinci

 • Vzdelávanie detí cudzincov v regionálnom školstve je legislatívne zabezpečené podľa § 146 školského zákona za rovnakých podmienok ako vlastným štátnym príslušníkom.

 

2.4.4.5.      Cudzie jazyky

Pri vyučovaní cudzieho jazyka sa odporúča používať moderné učebnice a doplnkové výukové prostriedky k nim, aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sacudzích jazykov a venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka.

 • Na hodinách cudzieho jazyka sa odporúča používať jazykové portfólio ako nástroj sebahodnotenia a podpory učenia sa jazykov. Informácie apodporné materiály k Európskemu jazykovému portfóliu sú zverejnené na http://elp.ecml.at.
 • Učiteľom jazykov sa odporúča priebežne sledovať informácie zverejnené na webovom sídle ECML a zvážiť možnosť participovať v medzinárodných projektoch. Učiteľom sa zároveň odporúča využívať vo vzdelávacom procese relevantné výstupy projektov ECML, ktoré sú zverejnené na webovom sídle www.ecml.at.
 • Odporúča sa školám zapájať žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Bližšie informácie a námety pre učiteľov na oslávenie Európskeho dňa jazykov sú k dispozícii na webovom sídle ECML http://edl.ecml.at.
 • Naďalej sa odporúča organizovať školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a zúčastňovať sa vyšších kôl týchto súťaží. Informácie sú zverejnené na www.iuventa.sk.
 • Učiteľom cudzích jazykov sa odporúča priebežne sledovať informácie na webovom sídle ŠPÚ, na ktorom sú zverejnené odborné články a publikácie, napr. aj slovenské preklady odborných publikácií ECML: http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky- publikacie-odborne-informacie/publikacie.
 • Školám sa odporúča zapojiť sa do súťaže „Európska značka pre jazyky“, ktorá je iniciatívou Európskej komisie na podporu jazykového vzdelávania. Bližšie informácie je možné nájsť na http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php.
 •  

2.4.6.   Náboženská výchova/etická výchova

Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. Na základných školách je možné vytvárať skupinys najvyšším počtom žiakov 20. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu náboženská výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne.

 • Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku. Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch nahlási riaditeľ školy najneskôr do 15. júna zriaďovateľovi školy.
 • Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je menší ako stanovuje ŠVP, povolí vyučovanie náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na základe žiadosti cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej cirkvi, etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.

 

2.4.7.   Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016 sa školám odporúča:

 • uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP,
 • využiť pri začleňovaní tém globálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu „Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej dimenzie vo vyučovaní – aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta“ zverejnené na www.statpedu.sk – Publikačná činnosť a časopis/ Metodiky,
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
 • zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete aj pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti globálneho vzdelávania,
 • využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk.
 • Naďalej podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním.
 • Podporovať zapájanie sa žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať voblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi organizáciami. Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v téme koordinácie dobrovoľníckych projektov žiakov na školách.

 

2.4.8.               Mediálna výchova

Školy majú možnosť využiť k prierezovej téme mediálna výchova podklady a zdroje, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk, v časti Učebnice, metodiky, publikácie, odborné informácie – Metodiky, kde sa nachádza text pod názvom „K mediálnej gramotnosti učiteľov“. Osobitú pozornosť venovať téme bezpečnosti na internete www.zodpovedne.sk; www.stopline.sk; www.ovce.sk; www.pomoc.sk.

2.4.9.               Školské knižnice

 •    V školách systematicky budovať školskú knižnicu. Informácie adokumenty nevyhnutné pre činnosť školských knižníc sú zverejnené na www.spgk.sk.
 •    Školám a školským zariadeniam sa odporúča využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc.
 •     Na www.edicnyportal.sk je zverejnený zoznam zostatkových zásob titulov nereformných učebníc a učebných textov, ktoré sú k dispozícii školám na objednanie  prepotreby doplnenia knižničného fondu v školských knižniciach.
 •     V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc sa odporúča školským knižniciam v základných a stredných školách zapojiť sa do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.
 •  V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc sa odporúča školským knižniciam zapojiť sa do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.
 •   Školám, ktoré majú zriadené školské knižnice v súlade s platnými právnymi predpismi a ktoré majú zakúpené automatizované knižnično-informačné systémy z vlastných finančných zdrojov alebo z finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“, sa odporúča, aby aktívne využívali automatizované knižnično-informačné systémy pri poskytovaní

 

2.4.10.             Zdravý životný štýl

1.         V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom prevencieobezity na roky 2015 – 2025 a Koncepciou práce so športovo talentovanou mládežouna roky 2015 – 2020 odporúčame školám venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysleholistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu.

Školám a školským zariadeniam sa odporúča:

 • aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl,
 • realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia,
 • zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej výchovy v ŠkVP, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupniť ihriská atelocvične škôl na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy; zvýšenú pozornosť venovať zriaďovaniu zdravotnej telesnej výchovy v školách a vzdelávaniu učiteľov telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy pre túto oblasť,
 • rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín, na podporu využívania regionálnych potravinových produktov, vyhlasovať tematické týždne na zvýšenie povedomia detí a žiakov so zameraním na význam školského stravovania a jeho vplyvu na zmenu stravovacích návykov,
 • podľa možností školy vytvoriť podmienky na vyučovanie voliteľného predmetu výchova k zdraviu,
 •  venovať v školách zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku,
 • informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok,
 • vyhlásiť tematické týždne pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a Svetového dňa mlieka zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny www.opotravinach.sk a www.skolskeovocie.sk.
 •     Školy môžu využiť informácie, metodiky a príklady dobrej praxe na www.bezpre.sk, ako aj informácie k voliteľnému predmetu výchova k zdraviu vypracované pre prvý a druhý stupeň základnej školy na www.statpedu.sk. Odporúča sa využívať aj metodiky Európskej siete škôl podporujúcich zdravie na www.schools-for-health.eu.
 •     Odporúča sa taxatívne vymedziť v školskom poriadku opatrenia pre prevenciu a zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog v školách.
 •     Odporúča sa prevenciu drogových závislostí a prevenciu rizikového správania detí a žiakov realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho CPPPaP .
 •     V rámci prevencie nežiaduceho správania žiakov sa odporúča základným školám využívať metodické publikácie ŠPÚ „Všetci to robia!“ a „K prevencii v škole“ zamerané na prevenciu užívania psychoaktívnych látok a podporu osobných a sociálnych kompetencií žiakov, ktoré sa dajú bezplatne získať zaslaním svojej žiadosti na adresu ŠPÚ. Školám je k dispozícii aj dokument Východiska k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov www.statpedu.sk – časť metodiky.
 •      Odporúča sa, aby vedenie školy, učiteľ – koordinátor prevencie a triedny učiteľ priebežne informovali zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, ako aj o možnostiach odbornej pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP.
 •     Pri realizácii preventívnych aktivít a programov sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť ich efektivite. Jednorazové aktivity, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie nie sú efektívne stratégie voblasti prevencie nežiaduceho správania. Odporúčame odbornú garanciu aktivít a programov škôl prostredníctvom CPPPaP.
 • Je žiaduce vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov.

 

2.4.11.             Bezpečnosť a prevencia

1.         Priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov azmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu abezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy azákonnými zástupcami dieťaťa a žiaka. Odporúčame aj spoluprácu so školským psychológom, odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom.

Škola alebo školské zariadenie podľa zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z. a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov sú povinné:

 •          predkladať súdu v lehotách ním určených správy o maloletom dieťati zamerané najmä na účinnosť súdom uloženého výchovného opatrenia vo vzťahu k dôvodu, pre ktorý bolo opatrenie uložené, s prípadným odporúčaním na zrušenie uloženého výchovného opatrenia, ak už splnilo svoj účel, s odporúčaním na opakované uloženie toho istého výchovného opatrenia, na uloženie iného vhodného výchovného opatrenia, alebo ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, aj s odporúčaním dočasnej úpravy jeho pomerov spôsobmi uvedenými v zákone č. 36/2005 Z. z.
 • poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (orgánom ochrany) a zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí,
 • poskytovať bezplatne orgánu ochrany informácie na účely overenia úrovne starostlivosti o dieťa,
 • poskytovať súčinnosť obciam a vyšším územným celkom pri plnení ich samosprávnej pôsobnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí uvedených v § 75 a 76 zákona č. 305/2005 Z. z.,
 • spolupracovať podľa § 94 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. s orgánmi ochrany pri hodnotení a riešení situácie dieťaťa alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u ktorých sa to dôvodne predpokladá; ak súd povolil orgánu ochrany vstup do obydlia na účel preverenia informácie, že by dieťa mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, zamestnanec orgánu ochrany je oprávnený v sprievode policajta vstúpiť do obydlia a preveriť stav dieťaťa aj spolu s ústne alebo elektronicky vopred prizvaným zástupcom školy alebo školského zariadenia, v prípade ak tento môže napomôcť prevereniu stavu dieťaťa a súhlasí so svojou účasťou.
 •         Ak na základe informácií školy alebo školského zariadenia vznikne dôvodné podozrenie, že dieťa alebo žiak je týrané, zneužívané alebo ten, kto je povinný sa o dieťa osobne starať, túto povinnosť zanedbáva, škola alebo školské zariadenie oznámi tieto informácie podľa povahy a závažnosti orgánu činnému v trestnom konaní, úradu práce, sociálnych   vecí a rodiny, alebo súdu.
 •         V súlade s právom dieťaťa na ochranu pred fyzickým, psychickým a sexuálnym násilím zabezpečiť veku primeraným spôsobom dostatočnú informovanosť o riziku, že sa dieťa môže stať obeťou sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie. V priamej výchovno-vzdelávacej činnosti klásť dôraz na znižovanie tohto rizika, sosobitným zameraním na riziko vyplývajúce z využívania internetu a sociálnych sietí.
 •         V zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím sa odporúča zabezpečiť prístupnosť a dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa so zameraním na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch a veku primerane o možnostiach pomoci, vrátane stimulácie kritických postojov detí k nevhodným mediálnym obsahom.
 1. V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 2018 sa odporúča realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou, ako aj preventívne kampane.
 2. Školy môžu využiť informačné materiály na www.bezpre.sk, www.minv.sk, www.statpedu.sk, www.obchodsludmi.sk.
 3. Školám a školským zariadeniam sa odporúča vypracovanie vlastných programov prevencie šikanovania (vrátane tzv. kyberšikany) v súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. Viac informácií na www.prevenciasikanovania.sk.
 4. V oblasti školskej úrazovosti sa riaditeľom škôl a školských zariadení odporúča:
 • dodržiavať lehotu zavádzania každej udalosti do web aplikácie na štatistické účely podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R čl. 4 ods. 1 (do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu),
 • v prípade nejasnosti pri šetrení, spisovaní a odškodňovaní školského úrazu spolupracovať s odbornými radcami pre oblasť BOZP okresných úradov v sídle kraja.

 

2.4.12  Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 1. 1.         Zákonom č. 188/2015 Z. z., ktorým sa novelizoval školský zákon, sa významným spôsobom upravil § 107 – výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo SZP. Dieťa alebo žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z jeho vývinu vsociálne znevýhodnenom prostredí, nemôže byť prijatý do špeciálnej školy alebo do  špeciálnej triedy základnej školy (§ 107 ods. 2 školského zákona, účinnosť o 1. januára 2016).
 2. 2.         Zmena sa týka aj poskytovania príspevku na žiakov zo SZP. Od 1. septembra 2016 príspevok dostanú iba žiaci zo SZP, ktorí majú vyjadrenie CPPPaP a sú zaradení v „bežnej triede“ základnej školy. Príspevok nedostanú žiaci: špeciálnych základných škôl, špeciálnych tried v základných školách a individuálne začlenení žiaci z dôvodu zdravotného znevýhodnenia a všeobecného intelektového nadania v základných školách.
 3. 3.         Riaditeľ základnej školy nemôže žiadať poradenské zariadenie odiagnostiku plošne pre všetkých žiakov pochádzajúcich zo SZP, ale len pre tých žiakov, ktorí vo výchovno- vzdelávacom procese vyžadujú individuálne podmienky pre zvládnutie obsahu vzdelávania.
  1. Zabezpečovať a plniť úlohy vyplývajúce zo Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, najmä:
 • dôsledne dodržiavať postupy prijímania žiakov do špeciálnych tried základných škôl,
 • zabezpečovať vykonávanie psychologickej diagnostiky detí pred ich nástupom 
na povinnú školskú dochádzku výlučne v CPPPaP,
 • podporovať používanie rómskeho jazyka v primárnom vzdelávaní 
a pri zápise na základnú školu zisťovať záujem zákonných zástupcovrómskych žiakov o výučbu rómskeho jazyka. V prípade záujmu zabezpečiť výučburómskeho jazyka.
 • V školách, ktoré vzdelávajú deti a žiakov zo SZP, v spolupráci so zriaďovateľmi, príslušnými úradmi práce sociálnych vecí a rodiny a komunitnými centrami prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a vzdelávaní týchto detí a žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky.
 • Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov škôl pre zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP.
 • MPC prostredníctvom ROCEPO, ktoré je integrálnou súčasťou regionálneho pracoviska MPC v Prešove a má celoslovenskú pôsobnosť, poskytuje odborno-metodickú pomoc školám a školským zariadeniam v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo SZP a rómskych žiakov.
 • Odporúčame školám zabezpečiť súčinnosť pri výskume MPC ROCEPO o postavení dieťaťa a žiaka zo SZP vo výchovno-vzdelávacom systéme Slovenskej republiky.
 •         Dodržiavať ustanovenia Dohovoru, ktorý podľa Čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky má prednosť predzákonmi a Slovenská republika jeho prijatím uznala právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí v začleňujúcom vzdelávacom systéme na všetkých úrovniach a ich celoživotné vzdelávanie. Podľa Čl. 24 ods. 2 písm. a) Dohovoru sú zmluvné strany povinné zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania a aby podľa Čl. 24 ods. 2 písm. b) Dohovoru mali narovnakom základe s ostatnými prístup k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu v spoločenstve, v ktorom žijú.
 •     Deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením umožniť vo vyučovacom procese používanie kompenzačných a iných pomôcok.
 •    Rediagnostické vyšetrenie dieťaťa a žiaka so zdravotným znevýhodnením vykonať vždy, ak je odôvodnený predpoklad, že sa zmenil charakter jeho ŠVVP a je potrebné vykonať úpravy smerujúce k optimalizácii jeho vzdelávania. Frekvenciu rediagnostických vyšetrení neurčuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis; o rediagnostiku môže požiadať aj zákonný zástupca.
 •     Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 školského zákona a príslušné pokyny na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov. Vychádzať aj z odporúčaní poradenského zariadenia a vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.
 •         V záujme skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov so      zdravotným znevýhodnením, ktorí nedokážu prekonať bariéry plynúce zich  zdravotného znevýhodnenia, sa odporúča vsúlade so všeobecne záväznými právnymi  predpismi zabezpečiť asistenta učiteľa. Školám, ktoré vzdelávajú deti a žiakov so  zdravotným znevýhodnením saodporúča vytvárať pracovné miesta príslušných  odborných zamestnancov.
 •     Pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu dieťaťa a žiaka so zdravotným znevýhodnením, ak je jeho vypracovanie potrebné, spolupracovať s poradenským zariadením, ktoré ho má v starostlivosti. Dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia a zohľadňovať potreby dieťaťa a žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese.
 •    Povolenie vzdelávania podľa § 26 ods. 2 školského zákona, t. j. podľa individuálneho učebného plánu, možno uplatniť u žiaka s nadaním, ale aj zo závažných dôvodov. Okrem tehotenstva a materstva je takým dôvodom aj vzdelávanie žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorého stav si vyžaduje striedanie dennej dochádzky do školy s individuálnou prípravou. Napríklad ak žiaka s Aspergerovým syndrómom, vývinovou poruchou aktivity spojenou s hyperaktivitou a pod. nie je vhodné v niektorých predmetoch alebo v určitom období vzdelávať v škole, pričom oslobodiť ho od povinnosti dochádzaťdo školy na základe § 24 ods. 2 písm. a) školského zákona nie je nevyhnutné.

   

  2.4.13.             Súťaže

 1. MŠVVaŠ SR je vyhlasovateľom súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktoré sa konajú v súlade so zaregistrovanými organizačnými poriadkami.
 2. Prehľad celoštátnych kôl súťaží je zverejnený na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Súťaže detí a žiakov.
 3. Zoznam predmetových olympiád a postupových súťaží zabezpečovaných IUVENTOU je zverejnený na www.olympiady.sk.
 4. Zoznam súťaží zabezpečovaných ŠIOV je zverejnený na www.siov.sk.
 5. Zoznam súťaží zabezpečovaných ŠPÚ je zverejnený na www.statpedu.sk.

  6. Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR, okrem športových súťaží špeciálneho školstva, je zverejnený na www.minedu.sk v menu Šport – Šport a zdravie a na www.skolskysport.sk v časti Aktuality. Prihlasovanie škôl prebieha prostredníctvom www.skolskysport.sk, kde sú zverejnené aj platné pravidlá a propozície v menu danej súťaže.

  7. Odporúča sa školám zapojiť sa do súťaže Modelový Európsky parlament, ktorý podporuje myšlienku európskeho občianstva a umožňuje žiakom oboznámiť sa s prácou inštitúcií Európskej únie, najmä Európskeho parlamentu, zasadnutia ktorého simuluje. Viac informácií na www.iuventa.sk – Modelový Európsky parlament.

  2.4.14.  Finančná gramotnosť

  Aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR, je zverejnený na webových sídlach www.minedu.sk, www.siov.sk, a http://www.statpedu.sk/clanky/vzdelavacie-aktivity-financne-vzdelavanie/zavazny- dokument.

 •     Školy sú povinné zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. Spôsob implementácie stanovuje „Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl“, vydaná MŠVVaŠ SR, ktorá je dostupná na www.minedu.sk/metodika-pre-zapracovanie-a-aplikaciu-tem-financnej-gramotnosti-do- skolskych-vzdelavacich-programov-zakladnych-skol-a-strednych-skol/.
 •    MŠVVaŠ SR schválilo dňa 16. decembra 2015 DODATOK č. 1, ktorým sa mení Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl pod číslom 2015-11787/66378:8-10E0, s účinnosťou od 1. septembra 2016 a bude sa vzťahovať na žiakov už od prvého ročníka. Dodatok je dostupný na www.siov.sk/index.php/sk/vzdelavanie/narodny-standard- financnej-gramotnosti.
 • Na podporu výučby finančnej gramotnosti sa odporúča využívať centrálny informačný portál MŠVVaŠ SR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a odkazy www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx.
 • Pri výučbe finančnej gramotnosti na všetkých troch úrovniach je potrebné klásť zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa.
 • Odporúča sa zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti; kontrolovať stav a úroveň rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov, výsledky zistení zovšeobecňovať a prijímať účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
 • Je potrebné využívať možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť finančnej gramotnosti je zverejnený na http://www.minedu.sk/akredi tacie-v-rezorte-skolstva/.
 • Školám sa odporúča realizovať projekt Viac ako peniaze na podporu finančnej gramotnosti s možnosťou získať konzultanta z praxe www.viacakopeniaze.sk a ďalšie projekty a aktivity, o ktorých možno získať informácie na www.fininfo.sk.
 • Základné školy môžu rozvíjať správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti žiakov na prvom stupni realizáciou vzdelávacieho programu JA A PENIAZE – www.jaslovensko.sk/jaapeniaze.
 • Pre prvý stupeň základných škôl je vypracovaná metodická príručka Finančná gramotnosť 1, ktorá je dostupná na http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/vzdelavacie- aktivity/financna_gramotnost_1.pdf.

 

2.4.15.  Informačné, komunikačné a iné technológie

 • V školách sa odporúča vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT, ak to vzdelávací obsah umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné. Taktiež odporúčame venovať pozornosť rozvíjaniu informačnej a digitálnej gramotnosti a kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.
 • Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu aaktívne vzdelávať deti a žiakov v oblasti správania sa v internetovom (kybernetickom) priestore. Odporúčame využívať webové sídla s informáciami k bezpečnému používaniu internetu www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk.
 • Ako doplnok ku klasickým výučbovým metódam sa školám odporúča využívať digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ.
 • Školám sa odporúča zapájať do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning, ktorýpodporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania IKT a komunikácie v cudzom jazyku. Informácie sú zverejnené na http://www.minedu.sk/etwinning/.
 • Odporúča sa vo výchovno-vzdelávacom procese používať nový portál www.slovakiana.sk, na ktorom sa nachádza digitálna knižnica, archív s literárnymi dielami a listinami, digitálna galéria či virtuálne výstavy.
 • Všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom a žiakom škôl zapojených do projektu Digitálne učivo na dosah sa odporúča aktívne využívať prístup k vyhradenej sieti MŠVVaŠ SR, ktorá umožňuje flexibilne pristupovať k digitálnym zdrojom a nástrojom vo výchovno- vzdelávacom procese. Aktívne konto RIAM každého pedagogického a odborného zamestnanca a žiaka je podmienkou pre prihlásenie sa do tejto siete. Výhodou využívania siete je úspora času pedagógov a žiakov a podstatné skvalitnenie podmienok pri ich práci s digitálnym obsahom. Informácie o projekte sú dostupné na www.edu-centrum.sk.

 

 3  Riadiaca a kontrolná činnosť, hodnotenie o oceňovanie pracovníkov

 

 

Plán vnútroškolskej kontroly v školskom  roku 2016/2017– viď príloha

Kritéria hodnotenia  a oceňovania tvoria prílohu k  pracovnému poriadku školy.

 

Za hlavné kritérium pre hodnotenie a oceňovanie pedagogických a výchovných pracovníkov budeme považovať:

 • výsledky ich práce so žiakmi vo výchovno–vzdelávacom procese,
 • výsledky dosiahnuté v súťažiach a olympiádach,
 • úroveň a intenzitu práce so žiakmi mimo vyučovania , plnenie mimo vyučovacích úloh a povinnosti,
 • účinnosť spolupráce s rodičmi.

Naďalej prehlbovať účinnosť vnútro-školskej kontroly riaditeľa a zástupkyne riaditeľa. Hlavnými úlohami riadiacej a kontrolnej práce  v tomto školskom roku budú:

 • hospitácie a rozbory vyučovacích hodín,
 • vedomostné previerky,
 • kontroly plnenia školského vzdelávacieho programu, učebných osnov a dodržiavania tematických výchovno-vzdelávacích  plánov,
 • kontrola režimu dňa učiteľov a žiakov (nástupy do práce, na vyučovacie hodiny, ukončenie vyučovacích hodín, vykonávanie pedagogického dozoru),
 • sledovanie a usmerňovanie práce MZ a PK,
 • usmerňovanie práce triednych učiteľov,
 • kontrola dokumentácie TU,  koordinátorov, VP a ŠKD,
 • kontrola kabinetov, využitia učebných pomôcok a didaktickej techniky a pod.

  T: stály

  Z: RŠ a ZRŠ

   

   

   

  4        Rozvoj materiálneho vybavenia  školy

   

  1.   Sústavne dbať o riadnu evidenciu zbierok učebných pomôcok a didaktickej techniky uložených v jednotlivých kabinetoch. Kabinety riadne uzamykať a chrániť pred vniknutím cudzej osoby.

  T: v školskom roku

  Z: RŠ, ZRŠ a správcovia kabinetov

   

   

  2. Inventarizáciu majetku školy vykonať najneskôr do konca novembra a pri  odovzdávaní a preberaní kabinetov.

  Zloženie komisií:

  Inventarizačná  a Škodová komisia::

  • p. Girmon  -  predseda,
  • p. Kempecová – členka,
  • p. Orosová - členka
  • p. Gerdová     - členka ( ŠJ)
  • p. Orosová     - členka
  • zástupca obecného úradu Mgr. F. Gaľa  – člen

    

   Likvidačná komisia:      

  • p. Galdunová - predsedníčka,
  • p.  Prevužňáková– člen,
  • p. Bartkovský - člen
  • zástupca obecného úradu Mgr. F. Gaľa– člen

    

                                                                    T: podľa pokynov zriaďovateľa

                          Z: RŠ, ZRŠ, predsedníčka IK, správcovia

                              kabinetov

    

   3. Podľa ponukových a objednávacích listov objednať dostatok učebníc a školských

         tlačív pre všetky triedy a všetkých žiakov.

              

                                                                          T: podľa termínu objednávok

                                                                          Z: p. Kempecová, Girmon

    

    

   4. Pre udržanie školských priestorov a prevádzky školy  využívať finančné

        prostriedky z rozpočtu školy položka tovary a služby , kapitálové výdaje  na:

  • vymaľovanie interiéru školy,
  • nákup nových učebných pomôcok , inventára a zariadení,
  • výstavba ekoučebne,
  • zabezpečenia elektronického dochádzkového sytému pre žiakov a zamestnancov,
  • nákup  a postupná obnova športového náradia a telocvične,
  • modernizácia školskej knižnice, nákup nových titulov.

   Pri realizácii týchto aktivít využívať služby Obecného úradu Družstevná pri Hornáde, občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí v rámci aktivačných prác pôsobia na Obecnom úrade.

   T: stály

   Z: RŠ, ZRŠ

   5. Pri  zabezpečovaní tovarov, služieb a prác podľa vypracovanej Smernice pre verejné     obstarávanie podprahovou metódou s nižšou cenou pre posúdenie prieskumu trhu  a výber vhodného dodávateľa alebo predajcu,  sú poverení:

  • p. Girmon- predseda komisie,
  • p. Kempecová   - členka,
  • p. Gerdová          - členka,
  • p. Orosová           - členka
  • p.Vajdová            - členka.

    

      Úlohy školy na úseku BOZP , PO a CO

   BOZP je nutné považovať za trvalú súčasť riadiacej a výchovno-vzdelávacej práce

   vedúcich pracovníkov školy, ako aj pedagogických a nepedagogických pracovníkov.

    

   V priebehu roka je treba uskutočniť prioritne tieto úlohy:

 • školenie nových zamestnancov školy

Z: vedenie školy

T: 31.8.2016

 • triedni učitelia v prvé dni škol. roka poučia žiakov o hlavných zásadách BOZP a

  PO a upozornia na možné riziká počas pobytu v škole a mimo nej (cez prestávky, na zastávke autobusu, ceste do školy...).

Z: triedni učitelia

T: 5. 9. 2016

 • určiť presný a menný rozvrh dozorov pred vyučovaním, počas prestávok a v ŠJ

- od 1. dňa vyučovania

Z: zástupca riaditeľa, koordinátor dozorov

T: do 5.9. 2016

 • urobiť všetky opatrenia na zamedzenie úrazov žiakov a zamestnancov. V prípade

výskytu  úrazov  zaznačiť do Knihy školských úrazov, alebo spísať Záznam o úraze a zaregistrovať úraz na internete- internetová stránka http:// web.uips.sk/urazy/ U zamestnancov zapísať do Knihy pracovných úrazov.  Okamžite informovať vedenie školy! Dodržiavať Metodické usmernenie č. 4/2009 – R k zavedeniu jednotného postupu škôl, škols. zariadení pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí ,

Z: vedenie školy,  všetci pracovníci školy

T: stála úloha

 • osobitne upozorňovať žiakov na možné riziká úrazov pri mimoškolských aktivitách. Tieto aktivity sú právne ošetrené v nových vyhláškach a smerniciach.

( výlety, exkurzie, plavecký výcvik, škola v prírode, návšteva kultúrnych zariadení.)

Z: všetci pedagogickí pracovníci školy

T: stála úloha

 • na úseku civilnej ochrany sa riadiť zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, zapájať sa do súťaží mladých záchranárov( www.minv.sk),

Z: vedenie školy a všetci pracovníci školy

T: stála úloha

 • v zmysle smerníc zabezpečovať pre pracovníkov školy osobné a ochranné pracovné

prostriedky a viesť záznamy o ich pridelení.

Z: Kempecová, Gerdová ( ŠJ)

T: stála úloha

 • sledovať termíny platnosti revízií technických zariadení školy a v prípade uplynutia

termínov zabezpečiť opakovanú revíziu.

Z: riaditeľ školy, ZRŠ

T: stála úloha

 • ochrana osobných údajov

Škola má podrobne rozpracovaný „Bezpečnostný projekt informačného systému

a bezpečnostné smernice na ochranu osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. a jeho

novelizácie č. 84/ 2014.

Z: Sabol

Termín:  stála úloha

 

 

5          Výchova a vzdelávanie

 

5.1       Usmernenie podľa POP 2016/2017

 

A. Zabezpečenie kvality vzdelávania

Systematické zisťovanie úrovne základných poznatkov podľa štátnych a školských vzdelávacích programov na 1. a 2. stupni.

Z: vedenie školy, vedúci MZ a PK

Termín: priebežne počas roka

Venovať pozornosť uplatňovaniu progresívnych metód a foriem práce so zameraním na

rozvoj komunikačných a  čitateľských schopností, finančnej gramotnosti žiakov a prácu s informáciami.

Z: vedenie školy, vedúci MZ a PK

Termín: priebežné zisťovanie v rámci hospitácií

Skvalitniť vnútornú kontrolu v oblasti kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

a vzdelávacích výsledkov, ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

kontrolovať ich plnenie.

Z. vedenie školy

Termín: priebežne počas celého roka

Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

Z: vedenie školy

Termín: dlhodobá úloha

Zabezpečiť a využívať nový program Digipedia zastrešujúci digitalizáciu najmäregionálneho školstva, v rámci ktorého školy od septembra začnú využívať digitálnyvzdelávací obsah.

Z: všetci učitelia

Termín: priebežne počas roka

Vypracovať nové učebné osnovy a tematické výchovno-vzdelávacie plány v 1.,2. a v 5.,6. ročníku pre všetky predmety IŠKVP v súlade s IŠVP.

Z: všetci učitelia

Termín: 16.9. 2016

Uplatňovať   v ŠKVP a zapracovať do  tematických výchovno-  vzdelávacích plánov všetkých vyučovacích predmetov materiály a prvky  z Akčného plánu pre plnenie úloh zo schváleného dokumentu vlády:  Národná stratégia globálneho vzdelávania. Informácie sú zverejnené na www.statpedu.sk

Z:vedenie školy,  vedúci MZ a PK

Termín: do 16.9. 2016

Implementovať prvky environmentálnej výchovy ako prierezovej témy do tematických výchovno-  vzdelávacích plánov všetkých vyučovacích predmetov.

Z: vedúci MZ a PK

Termín: do 16.9. 2016

Implementovať prvky  prierezových tém školského vzdelávacieho programu do tematických výchovno – vzdelávacích  plánov jednotlivých predmetov.

Z: vedúci MZ a PK

Termín: do 16.9. 2016

Aktívne podporovať a budovať školskú knižnicu ako:

a) informačné, komunikačné a kultúrne centrum školy;

b) mediatéku, ktorá disponuje mediálne všestranným fondom;

c) stredisko čitateľov a čítania, ktoré všestranne podporuje záujem všetkých o čítanie;

d) miesto vyučovania , vzdelávania  a organizovania zaujímavých podujatí,

e) spolupracovať a využívať služby a  podujatia mestskej knižnice.

Z: vedenie školy, učitelia SJL

Termín: priebežne počas roka

Uskutočňovať v školskej knižnici vyučovacie hodiny a vzdelávacie aktivity aj pre širšiu

verejnosť.

Z: všetci učitelia

Termín: priebežne počas roka

Implementovať prvky čitateľskej a informatickej výchovy do tematických výchovno – vzdelávacích plánov všetkých vyučovacích predmetov.

Z: vedúci MZ a PK

Termín: do 16.9. 2016

Na I. stupni ZŠ posilňovať predovšetkým čitateľskú gramotnosť 

Z: učitelia I. stupňa

Termín: priebežne počas roka

V rámci vzdelávania budeme využívať podujatia verejných knižníc a mimovládnych

organizácií.

Z: vedúci MZ a PK

Termín: podľa ponuky podujatí

Na II. stupni ZŠ vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia

a využívania rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie.

Termín: priebežne počas roka

Vytvárať podmienky pre realizáciu vyučovania a voľno- časových aktivít v školskej

knižnici, účasti na otvorených hodinách organizovaných verejnými knižnicami.

Z: učitelia I. stupňa a slovenského jazyka

Termín: priebežne počas roka

Skvalitniť spoluprácu s obcami, mestami, krajskými školskými úradmi a vyššími

územnými celkami v rámci zapojenia do spoločných rozvojových projektov EÚ.

Z: vedenie školy

Termín: podľa termínovníka projektov

Implementovať branno-bezpečnostnú problematiku do jednotlivých predmetov.

Z: vedúci MZ a PK

Termín: do 16.9. 2016

Využívať edukačne vhodný obsah na elektronických nosičoch a web-stránkach vo

výchovno-vzdelávacom procese.

Z: všetci vyučujúci

Termín: priebežne počas roka

Vytvárať priaznivé prostredie pre implementáciu inovačných pedagogických metód

s využitím IKT. Využiť ponuky  školských centier Infoveku a MPC zapojením sa do projektu MRK  na vyškolenie učiteľov a pedagogických zamestnancov v používaní nových informačných technológii, interaktívnej tabule a edukačného softvéru

Z: vedenie školy

Termín: podľa ponuky MPC

V súlade s Deklaráciou európskych ministrov školstva

9. september pripomínať ako Pamätný deň holokaustu – zorganizovať akcie pripomínajúce

túto problematiku.

Z:  Ing.Tóthová

Termín: 16.9. 2016

Realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu v duchu humanizmu a predchádzaniu všetkým formám diskriminácie.

Z: vedenie školy

Termín: priebežne počas roka

Podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy založené na skúsenosti a prepojené so

životom – interaktívne zážitkové učenie (sa), projektové vyučovanie a ďalšie.

Z: vedenie školy

Termín: priebežne počas roka

B. Zabezpečenie zvyšovania úrovne vzdelávania učiteľov

Priority ďalšieho kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov

a) zvyšovanie profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca na všetkých

stupňoch a pozíciách,

b) tvorivá práca v zavádzaní a využívaní produktívnych metód a foriem práce

pedagogického zamestnanca vo výchovno-vzdelávacom procese,

c) získavanie ďalších zručností na využívanie IKT vo vyučovacom procese,

d) skvalitňovanie jazykových spôsobilostí a spôsobilostí komunikácie učiteľov

cudzích jazykov,

e) zvyšovanie právneho vedomia a projektového manažmentu pedagogických

zamestnancov s dôrazom na vedúcich pedagogických zamestnancov,

f) podpora účasti vo vzdelávacích programoch Európskeho sociálneho fondu

h) podpora účasti vo vzdelávacích programoch v štátoch Európskej únie,

i) realizovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v súlade s Národným

plánom výchovy k ľudským právam a rozpracovaním Koncepcie migračnej politiky SR na podmienky rezortu školstva.

Z: vedenie školy

Termín: do 16.9. 2016

Podporovať pozíciu a výchovno-poradenské aktivity výchovného poradcu a vytvárať mu

adekvátne podmienky na prácu:

a) zabezpečiť miestnosť výchovného poradenstva na škole (kde výchovný poradca

poskytuje konzultácie a odbornú pomoc žiakom, rodičom, učiteľom,...) vrátane vybavenia,

b) vytvoriť výchovnému poradcovi priestor na odborné a informačné vystúpenia na

pedagogickej rade a priestor na metodickú činnosť, zabezpečiť osobný kontakt výchovného

poradcu a rodičov na rodičovských združeniach,

c) zabezpečiť priame vstupy výchovného poradcu do všetkých tried školy,

d) v oblasti profesionálnej orientácie sa zamerať na odbornú poradenskú činnosť,

e) zabezpečovať a podporovať zvyšovanie profesijných  kompetencii výchovného poradcu  (kontinuálne vzdelávanie, účasť na odborných seminároch...).

Z: vedenie školy

Termín: podľa ponuky, MPC, CPPP a prevencie

V rámci pedagogických rád a triednických hodín prehlbovať poznatky a právne vedomie

pedagógov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch

o ľudských právach a právach dieťaťa.

Z: vedenie školy ,koordinátor

Termín: v rámci PR a pracovných porád  pedagogických zamestnancov.

Z: vedenie školy

Termín: priebežne počas roka

Skvalitňovať jazykovú a počítačovú gramotnosť pedagogických zamestnancov.

Z: vedenie školy, vedúci MZ a PK

Termín: priebežne počas roka

Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia pri príležitosti Dňa učiteľov, spojené

s oceňovaním tvorivej, vedomostnej a morálnej prosperity a kompetencie učiteľa.

Z: vedenie školy

Termín: marec 2017

V plnej miere podporovať ďalšie kontinuálne vzdelávanie pedagogických a vzdelávanie nepedagogických zamestnancov ako súčasť ich kariérneho rastu, s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach.

Z: vedenie školy

Termín: priebežne počas roka

C. Zabezpečenie výchovy k prosociálnemu správaniu, ľudským právam a predchádzaniu sociálno-patologickým javom

Realizovať aktivity vo vyučovacom procese a v mimoškolskej činnosti, nedostatky riešiť! 

Z: vedúci MZ, PK a koordinátor prevencie

Termín: stály

V rámci pedagogických rád a triednických hodín ďalej prehlbovať poznatky a právne

vedomie pedagógov, žiakov  o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach a právach dieťaťa.

Z: vedenie školy

Termín: v rámci termínov PR a TH

V zmysle Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

venovať sa v rámci vzdelávania o ľudských právach aj problematike násilia páchaného na ženách.

Z: triedni učitelia

Termín: v rámci TH

V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam:

a) výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou

súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov

v demokratickej spoločnosti,

b) rozvinúť osobné a sociálne kompetencie žiakov potrebné k reálnemu uplatňovaniu ľudských práv podľa „Osnov základných poznatkov, zručností a želateľných postojov a hodnôt v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam pre základné a stredné školy (schválené Odbornou komisiou ŠPÚ pre ľudské práva)“, zúčastňovať sa seminárov zameraných na výchovu žiakov k rešpektovaniu ľudských práv,

c) zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam v mimovyučovacom

čase organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných

predstavení s tematikou ľudských práv,

d) vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na školách (prostredníctvom chápajúceho

a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom a študentom porozumieť iným kultúram),

e) pripraviť a realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané na zvýšenie informovanosti žiakov v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami smerom k migrantom,

f) podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu škôl a školských zariadení, ich žiakov

a študentov.

Z: všetci pedagogickí pracovníci

Termín: priebežne počas roka

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa :

a) podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí (žiakov) a ich účasti vo všetkých

oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy a školského zariadenia dotýkajú;

b) sprístupňovať všetkým deťom (žiakom) informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie;

c) prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou

dôstojnosťou dieťaťa (žiaka).

Z: výchovný poradca, triedni učitelia, koordinátor

Termín: priebežne počas roka

V zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu,

xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie sa odporúča

a) zabezpečovať systematické vzdelávanie pedagógov v oblasti predchádzania všetkým

formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie so zameraním na oboznámenie pedagogických zamestnancov so zákonom č. 365/2004 Z.z. (antidiskriminačný zákon);

Z: vedenie školy

Termín: do 16.9. 2016 a v priebehu šk. roka

Využívať programy prevencie sociálno- patologických javov v spolupráci s VÚDP a P, CPPP a P, CŠPP a erudovanými OZ.

Z: výchovný poradca, koordinátor

Termín: priebežne počas roka

Realizovať školský projekt prevencie sociálno- patologických javov,  projekty drogovej prevencie.

Z:  koordinátorka prevencie

Termín: nepretržite počas roka

V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa sú školy a školské zariadenia povinné priebežne

zabezpečovať ochranu detí pred drogovými závislosťami, fyzickým alebo psychickým

násilím, poškodením alebo zneužitím, zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním,

týraním alebo vykorisťovaním vrátane sexuálneho zneužívania.

Z: všetci pedagogickí pracovníci

Termín: nepretržite počas roka

V zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality

realizovať preventívne aktivity, programy a projekty v rámci prevencie nežiaducich javov

na školách ako je záškoláctvo, šikanovanie, zvýšené násilie, začínajúca trestná činnosť

a eliminovať rizikové správanie, využívajúc výchovu k prosociálnemu cíteniu, právnemu

vedomiu, demokracii a morálnym hodnotám. Realizácia projektov  „Vieme, že“, „Cesta k emocionálnej zrelosti“.

Z: Mgr. Grac

Termín: v priebehu roka

Spolupráca so Slovenským Červeným krížom, Ligou proti rakovine, Ligou za duševné

zdravie a inými osvedčenými pracoviskami v oblasti prevencie.

Z: A. Hudáková

Termín: apríl 2016

Vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, Svetovému dňu duševného

zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja

proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Svetovému dňu mlieka, Európskemu

týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod.

Z:Mgr. Grac, Bc. Ovšaková

Termín: podľa vyhlásenia termínov

D. Zabezpečenie spolupráce školy a rodiny

Zlepšiť vzájomnú spoluprácu škola – rodina .

Včas informovať rodičov žiakov o možnosti slovného hodnotenia v 0. a v 1. ročníku, z dôvodu účinnejšieho uplatňovania humanizujúcich metód a foriem práce .

Z: vedenie školy

Termín: do 16.9. 2016

Oboznámiť zákonného zástupcu žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

že má právo zvoliť, či bude dieťa vzdelávané v štandardnej triede základnej školy,

v špeciálnej triede základnej školy, alebo v špeciálnej škole, ale vždy voliť cestu podľa toho. čo je pre dané dieťa najvhodnejšie. Rešpektovať pritom odporúčanie CPPP a prevencie a CŠPP!

Z: vedenie školy, triedni učitelia, špec. pedagóg ,VP

Termín: podľa potreby

E. Zabezpečenie starostlivosti o zamestnancov školy

Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia pri príležitosti Dňa učiteľov, spojené

s oceňovaním tvorivej, vedomostnej a morálnej prosperity a kompetencie učiteľa.

V plnej miere podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických

zamestnancov ako súčasť ich kariérneho rastu, s cieľom zvyšovania kvality výchovy

a vzdelávania v školách a školských zariadeniach.

Z: vedenie školy

Termín: do 31.3. 2017 a počas celého roka

 

5.2    Celoškolské akcie

 

 SEPTEMBER

 

Slávnostné otvorenie školského roka                                    Z: RŠ a ZRŠ

Privítanie prvákov                                                                 Z:RŠ, vyučujúci v 0. a v  1.roč.

Pasovanie prvákov                                                                Z: p. Liščinská, Kurucová

Adaptačný kurz s psychológom pre 5. roč.                           Z: 

Pedagogická rada                                                                  Z: 

Celoškolské združenie rodičov                                             Z:

Zasadanie RR                                                                        Z:  predseda RR

Zber druhotných surovín                                                       Z: p.Tóthová E.              

Bábkové divadlo                                                                   Z: p. Liščinská

Život bez drog                                                                       Z: p. Grac, TU, uč. VYV

Environmentálne aktivity, Zelená škola                                Z: p. Tóthová E.              

Deň holokaustu                                                                     Z : p. Tóthová A.

Školský časopis Kométa – 1. číslo                                       Z: p. Križanovičová, Pirická

Výchovný koncert                                                                 Z: p. Pirická, Liščinská

Zober loptu nie drogy                                                           Z:p. Jakcsiová

 

OKTÓBER

 

 

Zdravotnícke okienko                                                           Z: p. Ovšaková, Daňko

Pedagogická rada                                                                  Z:

Účelové cvičenie pre II. stupeň                                            Z. p. Trojčák

Výzdoba školského interiéru                                                Z: všetci učitelia, uč.VYV

Šaliansky Maťko                                                                   Z: učitelia SJL

Výstava tekvíc                                                                      Z: p. Galdunová, Jakcsiová

Mesiac úcty k starším                                                           Z: p. Hudáková A.

Deň zdravej výživy , Deň duševného zdravia                      Z: p. Ovšaková

Zasadanie RŠ                                                                        Z: p. predseda RŠ

Jesenné slávnosti, otvorenie bylinkového

labyrintu                                                                               Z: p. Tóthová E.

Okružný beh rodičov a detí „Mama, oco – nefajčí!“           

+ Deň otvorených dverí                                                        Z: p. Grac, vedenie školy

Jesenné hry                                                                            Z: p. Hudáková M., Petríková

Imatrikulácia pre 5.roč.- diskotéka                                       Z: p. Trojčák

Aktivity Zelenej školy                                                           Z: p.Tóthová E.

Deň zdravej výživy                                                               Z: ŠKD, p.Trefová

Čítame rozprávky (24.10. od 9:00) - MŠ                              Z:  všetci učitelia

Záložka do knihy                                                                   Z: p.  Križanovičová

Správna voľba povolania                                                       Z: p.  Tóthová A.

Z našich sŕdc do vašich domov                                              Z: p. Tóthová E.

 

 

NOVEMBER

 

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých                  Z: p. Štofková

Svetový deň boja proti rasizmu a antisemitizmu                  Z: p. Daňko

Pedagogická rada za I. štvrťrok                                            Z:

Informatívne rodičovské združenia                                      Z: TU

Zasadanie RR                                                                        Z: p. predseda RR

Projekt Erasmus +                                                                 Z: p. Sabol, vedenie školy

Príprava na  vydanie šk. časopisu (2.č.)                                Z:  redakčná rada

Biblická olympiáda                                                               Z: p. Štofková      

Regióny Slovenska ( PO kraj)                                               Z: p. Štofková

Týždeň boja proti drogám – rovesnícke besedy                  

pre žiakov školy  a iné akcie                                                 Z: p. Grac, Telehaničová

Environmentálne aktivity, Zelená škola                                Z: p. Tóthová E.              

Deň duchov                                                                           Z: p. Petríková, Hudáková M.

Liga 4 krát 4                                                                          Z: p. Girmon, Grac

Dušičkové vyučovanie                                                          Z: uč. 1. stupňa, ŠKD

PRO  EDUCO Košice                                                           Z: p. Tóthová A.

Testovanie- 5                                                                         Z: p. Prevužňáková+ uč. MAT

 

DECEMBER

 

Výzdoba školy                                                                        Z: učitelia VYV

Deň otvorených dverí v 1. roč. pre rodičov                            Z: p. Liščinská, Kurucová

Mikuláš v škole                                                                      Z: p. Grús

Ja a moja viera – beseda                                                         Z: p. Štofková

Olympiáda zo SJL                                                                  Z: vyučujúci SJL

Olympiáda z ANJ                                                                   Z: vyučujúci ANJ, p. Sabol

Burza kníh                                                                              Z: p.Križanovičová, Pirická

Vianočná vločka - burza                                                        Z:  p. Fedurcová, Trefová

Vianočná akadémia pre budúcich prvákov                            Z: p. TU 1.st.

Zasadanie RŠ                                                                         Z: p. predseda RŠ

Environmentálne aktivity, Zelená škola                                Z: p. Tóthová E.

Zimné hry                                                                              Z: p. Petríková, Hudáková

Vianočný turnaj(futbal 1.stupeň)                                           Z: p. Grús

Vianočný turnaj(futbal 2. stupeň)                                          Z: p. Trojčák

Pytagoriáda                                                                            Z: p.Girmon, p. Liščinská

Kométa – 2. číslo                                                                   Z: p. Križanovičová, Pirická

Vianočná pošta                                                                      Z : p. Galdunová

Deň záchrany života                                                              Z: p.Girmon

 

JANUÁR  

 

Deň vzniku SR                                                                       Z: p. A. Tóthová

Zjavenie Pána (Traja králi)                                                    Z. p. Štofková

Rodičovské združenie v MŠ                                                  Z: vyučujúci 1. ročníkov a ŠKD

Návšteva deti z materskej školy u prvákov                           Z: vyučujúci 1. roč. a ŠKD, RŠ

Školské kolo geografickej olympiády                                   Z: p. Štofková

Zasadanie PR - polročná klasifikácia                                    Z: RŠ

Aktivity Zelenej školy                                                           Z: p. Tóthová E.

 

FEBRUÁR

 

Deň svätého Valentína-diskotéka                                          Z:p.Križanovičová, Galdunová                                                                                                                       

Valentínska diskotéka (ŠT)                                                   Z: p. Petríková, Hudáková M.

Karneval na škole spojený s diskotékou                               Z: Rodičovská rada, uč. 1. st.

Lyžiarsky kurz                                                                      Z: p. Trojčák

Zasadanie RŠ                                                                        Z: predseda RŠ

Školské kolo „Hviezdoslavov Kubín“                                  Z: uč. SJL

Okresné kolo geografickej olympiády                                  Z: p. Štofková                

Chemická olympiáda                                                            Z: p. Bosáková

Environmentálne aktivity, Zelená škola                                Z: p. Tóthová E.

Ľudové zvyky a obyčaje- Fašiangy                                       Z: p. Fedurcová

Okresné kolo dejepisnej olympiády                                      Z: p. Tóthová A.

Európa v škole (OK)                                                             Z: p. Prevužňáková

Ruské slovo (OK)                                                                 Z: p. Prevužňáková

 

MAREC      

  

Envirootázniky                                                                      Z: p. Tóthová E.

Biblická olympiáda                                                               Z: p. Štofková

Okresné  kolo „Hviezdoslavov Kubín“                                 Z: p. učitelia SJL

Okresné kolo Chemickej olympiády  9. r.                             Z: p. Bosáková

Technické múzeum, Steel park                                              Z: p. Bosáková, Tóthová A.

Beseda s umelcom                                                                 Z: p.  Sabol, Prevužňáková

22. marec Deň vody                                                               Z. p. Tóthová E.

Deň otvorených dverí (pre rodičov 4.r. z Kostolian)             Z: vedenie školy

Zober loptu nie drogy                                                            Z: p. Jakcsiová

Návšteva knižnice v Košiciach                                              Z: p. Fedurcová

Noc s Andersenom                                                                 Z: p. Križanovičová, Pirická

Návšteva Bábkového divadla KE                                          Z: p.Trefová, ŠKD

Šikovné hlavičky                                                                    Z: p. Grús

Londýn – študijný pobyt                                                        Z: p.  Sabol, Križanovičová

 

APRÍL

 

Noc s bibliou                                                                         Z: p. Štofková

Medzinárodný deň detskej knihy (4.3)                                 Z: p. Liščinská, učitelia SJL 

Veľkonočná burza                                                                 Z: p. Galdunová, Jakcsiová

Veľkonočný turnaj(futbal 1.-4.)                                            Z: p. Grús

Veľkonočný turnaj (futbal 2. stupeň, ŠT)                              Z: p. Trojčák

Apríl – mesiac lesov                                                              Z: p. Liščinská

Zápis do I. ročníka                                                                 Z: vyučujúci 4. roč., ŠP, RŠ

Svetový deň zdravia                                                              Z: p. Hudáková A.

Vyčistíme si obec                                                                   Z: p. Tóthová E.

Týždeň pre Zem –  aktivity                                                   Z: p. Tóthová E.

Drogová závislosť, beseda s psychológom                           Z: p. Grac

Okresné kolo atletickej olympiády                                       Z: p. Trojčák

Návšteva planetária – 4. roč.                                                 Z: p. Smolková

Zasadanie PR - 3.štvrťrok                                                     Z:

Zasadanie RR                                                                        Z: p. predseda RR

Školský časopis –  3. číslo                                                     Z: p. Križanovičová, Pirická

Testovanie-9                                                                           Z: p. RŠ, ZRŠ, Tóthová A.

Rodičovské združenie                                                            Z: RŠ a TU

Deň narcisov - beseda, zbierka                                              Z: p. Prevužňáková, Grac

Číta celá trieda - Knihomoľský deň                                       Z: p. Liščinská 

Návšteva bábkového divadla                                                 Z: p. Fedurcová

Deň Múz                                                                                Z: všetci vyučujúci

Klokan                                                                                    Z: p. Girmon, Smolková

Projekt Erasmus                                                                     Z: p. Sabol, vedenie školy

 

MÁJ

 

Návšteva ŠT divadla                                                              Z: p. Liščinská, Križanovičová

Svetový deň bez tabaku                                                         Z : p. Grac

Deň otvorených dverí (pre rodičov 4.r. z Kostolian)             Z: vedenie školy

Okresné kolá vedomostných súťaží                                       Z: vedúci PK, MZ

Okresné kolá umeleckých súťaží                                           Z: vedúci PK, MZ

Okresné kolá športových súťaží                                            Z: vedúci PK, MZ

Školský časopis Kométa                                                        Z: redakčná rada

Deň  „Múz“                                                                            Z: p. Prevužňáková

Planetárium  (9. roč.)                                                             Z: p. Bosáková, Štofková

Deň remesiel- Ulička remesiel                                               Z: p. Štofková, Bosáková

Rúfusove Bohdanovce                                                           Z: vyučujúci SJL

Aktivity Zelenej školy                                                           Z: p. Tóthová E.

Zdravotnícka súťaž                                                                Z: p. Girmon

Botanikiáda                                                                            Z: p. Tóthová E.

Deň rodiny – rozhlasové vysielanie                                       Z: p. Galdunová

Čítajme si! (LDI - 31.5)                                                         Z: vyučujúci SJL, 1. st.

Súťaž o najlepší enviro projekt                                              Z: p. Tóthová E.

Škola v prírode                                                                       Z: p. Liščinská, ŠKD

 

JÚN

 

Deň detí  „Športová olympiáda“                                           Z: p. Liščinská

Školské výlety ( 1. júnový týždeň)                                        Z: triedni učitelia+ ŠKD

Letné hry                                                                               Z: p. Hudáková M., Petríková

Svetový deň boja proti drogám                                             Z: p. Grac, Telehaničová

Svetový deň životného prostredia                                         Z: p. Tóthová E.

Cyril a Metód                                                                        Z: p. Štofková

Účelové cvičenie pre I., II. stupeň                                        Z: p. Trojčák, Liščinská

Absolventská rozlúčka žiakov 9. ročníka                             Z: p. Pirická

Zasadnutie PR                                                                       Z:

Slávnostné ukončenie školského roku                                  Z:

Futbalový turnaj II. st.                                                           Z: p. Trojčák

Svätojánska noc (Noc v škole)                                              Z: p. Fedurcová, Trefová

Zasadanie RR                                                                        Z: p. predseda RR

Zasadanie RŠ                                                                        Z: predseda RŠ

Bedmintonový turnaj                                                            Z: p. Telehaničová

Certifikácia Zelenej školy                                                     Z: p. Tóthová E.

 

 

Plán sa môže v priebehu roka dopĺňať o nové akcie.

 

 

5.3  Plán exkurzií

 

 

Besedy v knižnici, Košice                                                      

2 krát ročne                                                                                 Z  p. uč. 1. stupňa

Žiaci 2. st                                                                                      Z: p. Križanovičová

 
j

OKTÓBER

 

Regióny Slovenska- (PO kraj )                                                     Z:   p. Štofková

Galéria ( VII.B)                                                                             Z:   p. Prevužňáková

 

NOVEMBER

 

Čadičové vodopády, Šomoška                                                      Z:  p. Tóthová E.

 

 

JANUÁR

 

Lyžiarsky kurz (2.st.)                                                                    Z:  p. Trojčák

 

FEBRUÁR

                                                                                                      Z:  p. Tóthová E.

Slavošovské papierne

 

MAREC

 

Senianske rybníky- ornitologická expedícia                                   Z:  p. Tóthová E.

Steel park, Technické múzeum                                                       Z:  p. Bosáková

Návšteva knižnice                                                                           Z:  p. Prevužňáková

 

APRÍL

 

Technické múzeum, Košice                                                            Z:  p. Bosáková

Planetárium                                                                                     Z:  p. Smolková

Recyklačný závod+ zberný dvor                                                    Z:  p. Tóthová E.

Návšteva uličky remesiel                                                                Z:  p. Galdunová

 

MÁJ

 

Skládka odpadov (V.roč.)                                                               Z:  p. Tóthová E.

Herľanský gejzír                                                                            Z:  p. Tóthová E.

Planetárium                                                                                    Z:  p. Bosáková

Galéria ( IX.A)                                                                               Z:   p. Prevužňáková

Ulička remesiel                                                                              Z : p. Štofková, Bosáková

Rozprávka na hrade                                                                       Z : p. Grac

Škola v prírode                                                                              Z : p. Liščinská

 

JÚN

 

Červený Kláštor                                                                             Z : p. Štofková

Exkurzia  prvoprijímajúcich detí do výrobne hostií, PO               Z:  p. Stronček

 

 

 6 Ďalšie úlohy školy

 

 6.1 Vzdelávanie pedagogických pracovníkov

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov treba zamerať na:

 • rozvíjanie právneho vedomia pedagogických pracovníkov v oblasti školskej reformy,

               riadenia školy a inovácie legislatívy v oblasti školstva.

 • V súlade s prioritnými úlohami MŠ SR  podporovať a iniciovať dalšie kontinuálne vzdelávanie učiteľov.

 • MPC zverejňuje na www.mpc-edu.sk aktuálnu ponuku akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania a iných vzdelávacích programov a podujatí. Vydáva ponukový katalóg akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania so základnými informáciami o vzdelávacích programoch.

 •  ŠIOV zabezpečuje aktivity na  získavanie, zdokonaľovanie a rozširovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti pre jednotlivé skupiny učebných a študijných odborov. Organizuje odborné vzdelávanie učiteľov cvičných firiem.

 • VÚDPaP zverejňuje ponuky ďalšieho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov rezortu na www.vudpap.sk.                                                                                          

   

   

  6.2       Celoživotné vzdelávanie

   

  Zapojiť sa do programu Európskej únie v oblasti vzdelávania – Program celoživotného vzdelávania, do ktorého je SR zapojená od 1. januára 2007

 • Podieľať sa na plnení zámerov Koncepcie mediálnej výchovy v SR v kontexte celoživotného vzdelávania – http://www.culture.gov.sk/media-audiovizia/koncepcia-medialnej-vychovy.

   

   

  6.3       Spolupráca s obcou, rodičmi a inými inštitúciami

   

  Všetky náročne stanovené ciele a úlohy je možné plniť len v úzkej spolupráci s rodičmi a inými subjektmi.

   

  1. Spolupracovať s radou školy a s rodičovskou radou, snažiť sa ich získať pre ciele školy. Neustále ich informovať o práci školy, stanovených programoch, jej výsledkoch, ponuke pre žiakov aj rodičov. Na zasadnutiach rady školy a rodičovskej rady sa pravidelne zúčastňovať, minimálne 4-krát ročne.

  2.   Dôležitým faktorom je podpora a spolupráca so zriaďovateľom obce, ktorá je v súčasnosti na dobrej úrovni. Pomáhať zriaďovateľovi pri realizácii ostatných priorít v rámci obce :

   

 • v rámci projektu Otvorená škola sprístupňovať priestory školy na realizáciu telovýchovnej, záujmovej a vzd

 • organizovať Dni otvorených dverí pre rodičov,
 • spolupracovať s miestnou knižnicou,
 • zabezpečovať kultúrne vystúpenia pre občanov,
 • spolupodieľať  sa alebo organizovať športové podujatia,
 • poskytovať občanom areál školy, ihriská, či telocvičňu na športové využitie.
 • elávacej činnosti obyvateľov obce,

 • poskytovať služby a poradenstvo špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu na škole,

 •  
 • 3. Aktívne spolupracovať s ostatnými výchovno-vzdelávacími inštitúciami, materskými školami, Farským úradom v Kostoľanoch nad Hornádom, partnerskými organizáciami a ostatnými nadáciami.

  4.   Naďalej aktívne spolupracovať s občianskym združením Sosna.

  5. Pri riešení problémov spolupracovať s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie a s Centrom  špeciálno- pedagogického poradenstva v Košiciach, pediatrom, kurátorom, políciou.

  6. Mediálne sa prezentovať a zviditeľňovať v rozhlase, televízii, v tlači a v školskom časopise.

   

  Úlohy v tomto školskom roku:

   

   

 • Pravidelne sa zúčastňovať na zasadnutiach rodičovskej rady a rady školy. Požiadavky rodičov tlmočiť učiteľom, vychovávateľom  a obecnému úradu .

                                                                                  T: v školskom roku

                                                                                  Z: RŠ , rada školy a rodičovská rada

 

 • Vytvoriť podmienky pre pravidelné poskytovanie informácií a návštevu školy pre rodičov. Umožniť rodičom účasť na otvorených vyučovacích hodinách  a školou organizovaných akciách.

                                                                            T: v školskom roku

                                                                            Z: RŠ a TU

 • Pravidelne, raz za štvrťrok uskutočniť rodičovské združenie a informovať rodičov o prospechu, dochádzke a správaní sa žiakov.

                                                                            T: v školskom roku

                                                                            Z: RŠ a TU

 • O závažných nedostatkoch v prospechu, správaní a školskej dochádzke žiakov okamžite informovať rodičov (telefonicky, predvolaním do školy alebo návštevou rodiny. Každé predvolanie rodiča do školy zaznamenať preukázateľným spôsobom, nezabudnúť na podpis rodiča!. Vážnejšie priestupky konzultovať s výchovnou poradkyňou, vedením školy, obecným úradom , sociálnym kurátorom a políciou. Dbať na postupnosť krokov pri riešení výchovných problémov a nedostatkov!

                                                                            T: stály

                                                                            Z: RŠ, ZRŠ, všetci vyučujúci

 • Spolupracovať s radou školy a na základe jej požiadaviek predkladať správy .

                                                                            T: v školskom roku

                                                                            Z: RŠ

 

 

 • Kultúrny a spoločenský život v obci obohatiť kultúrnym programom, ktorí zabezpečia žiaci našej školy.

                                                                              T: stály, podľa potreby

                                                                              Z:RŠ, všetci vyučujúci

Úsek výchovného a kariérneho poradenstva

Je spracovaná v prílohe.

                                                                            T:   stály

                                                                            Z:  p. A. Prevužňáková- VP

                                                                            Z:  p. Tóthová -  KP

Úsek poradenstva školského špeciálneho pedagóga

Oblasť školského špeciálneho pedagóga je spracovaná v prílohe.

                                                                            T:   stály

                                                                            Z:  p. M. Hudáková -  ŠP

 

Úsek ŠKD

Oblasť školského klubu detí je rozpracovaná v prílohe.

                                                                                  T: stály

                                                                                  Z: p. Fedurcová, p. Trefová

 

 

 

 

 

Kontrolou plnenia plánu práce školy je zodpovedná riaditeľka školy a zástupca RŠ.

 Povinnosťou všetkých pracovníkov školy je riadiť sa týmto plánom práce školy.

 

 

Plán práce školy bol prerokovaný na PR , na zasadnutí RŠ  a bol schválený riaditeľkou školy  dňa 31.08.2016  na pedagogickej rade.

Ako prílohu prikladám:  

                                   Plán práce výchovného poradcu,

                                   Plán práce kariérneho poradcu

                                   Plán práce špeciálneho pedagóga

                                   Plán vnútroškolskej kontroly.

                                   Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti v podmienkách ZŠ

 

 

                                                                                                ..................................................................

 

                                                                                               PaedDr. Anna Vajdová, riaditeľka školy

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
  Základná škola
  Hlavná 5
  044 31 Družstevná pri Hornáde
 • +421556981013
  +421557288469

Fotogaléria