Navigácia

Špeciálny pedagóg 8 rád ako na prvákov Prejavy DYS

Školský špeciálny pedagóg

Školským špeciálnym pedagógom je:

Mgr. Anna Strhárska

Konzultačné hodiny:

Štvrtok od 13:00 do 14:30 hod.

Školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogický servis žiakom:

 • so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov (s úpravou učebných osnov, alebo bez úpravy učebných osnov),
 • žiakom zdravotne oslabeným (sluchovo, zrakovo znevýhodneným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom),
 • žiakom s intelektovým nadaním.
 •  

Činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

 1. Práca so žiakmi-individuálne špeciálnopeda­gogické cvičenia zamerané na reedukáciu vývinových porúch učenia, zvýšená starostlivosť o deti so zdravotnými problémami, depistáž, krúžková činnosť.
 2. Spolupráca s rodičmi-individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom, spoločná tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
 3. Spolupráca s učiteľmi–systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov, kooperatívne vyučovanie, tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
 4. Spolupráca s poradenskými zariadeniami, s odbornými lekármi, osvetová činnosť.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
  Základná škola
  Hlavná 5
  044 31 Družstevná pri Hornáde
 • +421556981013
  +421557288469

Fotogaléria