Navigácia

Školský psychológ

Školská psychologička je:

Mgr. Lucia Redayová, PhD.

PhDr. Eva Kitková

Kontakt:   skolskypsychologzsdruzstevna@gmail.com

Pracovná doba:

Pondelok: 7:30 - 11:45
Utorok: 10:30 - 15:00
Streda 7:30 - 11:45
Štvrtok: 7:30 - 11:45
Piatok: 7:30 - 9:00

 

Konzultačné hodiny pre rodičov:  

Utorok: 12.00 - 15.00

 

Školská psychologička poskytuje psychologický servis žiakom:

Na základe účasti v projekte Metodicko-pedagogického centra „Škola otvorená všetkým“ bola na našej škole od 22. 2. 2017 zriadená funkcia školského psychológa.

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Náplň práce školského psychológa:

 • poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom
 • navrhuje výchovné a vzdelávacie prístupy a zúčastňuje sa na ich plnení
 • podieľa sa na profesijnej orientácii a na poradenstve pre voľbu povolania, na výchove k partnerstvu a rodičovstvu a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov
 • poskytuje zákonným zástupcom konzultácie a informácie, spolupracuje s nimi pri výchove a vzdelávaní žiakov a pri voľbe ich povolania
 • poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu a spolupracuje s nimi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji- navrhuje formy a metódy prekonávania psychickej záťaže vyplývajúce z pedagogického procesu
 • podieľa sa na výbere žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a na ich zaraďovaní a preraďovaní do špeciálnych škôl
 • predkladá návrhy na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce školy

Na školského psychológa sa môžete obrátiť:

 • pri riešení porúch žiakov v správaní (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikanovanie, pasivita, strach, tréma, úzkosť)
 • pri riešení porúch žiakov v učení (neprospievanie, učenie sa pod svoje možnosti, práca s dyslektikmi, dysgrafikmi a i.)
 • pri riešení problémov sociálnych vzťahov žiakov v triede, žiakov odmietaných triedou, obete šikanované agresormi a pod.
 • pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania a pri príprave individuálneho vzdelávacieho programu
 • pri vzniknutej kríze a realizácii krízovej intervencie
 • pri používaní rozvíjajúcich a preventívnych programov so žiakmi (program rozvoja tolerancie proti rasizmu, program efektívneho riešenia konfliktov v škole, program rozvoja sociálnych zručností žiakov)
 • pri prednáškovej a osvetovej práci pre učiteľov – psychologické prednášky k aktuálnym problémom školy
 • pri spolupráci s rodičmi žiakov a pri zlepšovaní ich výchovných prístupov
 • pri kooperácii škola a rodina
 • pri sledovaní úrovne poznávacieho vývinu žiakov, jeho všeobecných a špeciálnych intelektových schopností a osobnostných vlastností, postojov, motivácie, záujmov

Školský psychológ sa môže venovať:

 • žiakom
 • pedagogickým a odborným zamestnancom školy
 • rodičom, zákonným zástupcom žiakov školy
 • nepedagogickým zamestnancom školy

 

Etika práce školského psychológa

Psychológ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch a vyšetreniach, chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby, teda žiakov, učiteľov, rodičov, rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do vzťahu či účasti na psychologických službách a pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
  Základná škola
  Hlavná 5
  044 31 Družstevná pri Hornáde
 • +421556981013
  +421557288469

Fotogaléria