Navigácia

Verejný obstarávateľ

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde je podľa § 6 ods. 1 písm. d, zákona č. 25/2006 Z.z verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona pri zadávaní  zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

 

Verejný obstarávateľ:  Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Sídlo:                               Hlavná 5, 044 31 Družstevná pri Hornáde

Štatutárny zástupca:   PaedDr. Anna Vajdová, riaditeľka školy

Číslo účtu:                      1637343953/0200

IČO:                                  35544139

DIČ:                                  2021639796

Telefón:                           055/6981013

Email:                               zsdruzstevna@centrum.sk

Zadávanie zákaziek zabezpečuje na  Základnej škole, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde zabezpečuje účtovníčka školy a schvaľuje riaditeľka školy.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
    Základná škola
    Hlavná 5
    044 31 Družstevná pri Hornáde
  • +421556981013
    +421557288469

Fotogaléria