Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CVS
Dejepis DEJ
Domov a práca DOP
Dopravná výchova DOV
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová príprava PHP
Pracovná výchova PRV
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis PRI
Prírodoveda PRI
Prvouka PRV
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova VYV
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvoj schopností komunikovať RSK
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk SJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce SVP
Technická výchova TCHV
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina TRH
Tvorba životného prostredia TZP
Vecné učenie VEU
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Zábavná angličtina ZAA
Základy matematických predstáv ZMD
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv MAT

© aScAgenda 2018.0.1109 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
    Základná škola
    Hlavná 5
    044 31 Družstevná pri Hornáde
  • +421556981013
    +421557288469

Fotogaléria